SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2024

Yêu cầu Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang thành lập Hội đồng trường

 Ngày 27/02/2024, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra kết luận thanh tra số 07/KL-TTr về việc thanh tra hành chính Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Trong đó nêu rõ về kết quả kiểm tra, xác minh công tác quản lý, điều hành; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí về một số lĩnh vực; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

Về kết quả đạt được, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã ban hành hệ thống văn bản quy định nội bộ, bao quát cơ bản toàn diện các hoạt động của Trường; 

Đối với quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các quy định về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Trường đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến đội ngũ viên chức toàn trường; 

Hơn nữa, Trường đã thực hiện tốt việc công khai công tác tổ chức, bộ máy, quản lý tài chính, tài sản của Trường; công tác kiểm tra thường xuyên; thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ; nghiêm túc trong việc thực hiện kiến nghị do Bộ yêu cầu về tài chính, tài sản và trang thiết bị, bảo đảm cho các hoạt động của Trường.

294656719_554787739462520_899105932144224893_n.jpg
Cổng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang (Ảnh: Website nhà trường). 

Mặc dù quá trình thanh tra chưa phát hiện việc gây lãng phí, tham nhũng và thiếu trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nội dung thanh tra nêu trên, tuy nhiên, Trường vẫn còn một số hạn chế, thiết sót, vi phạm cần khắc phục điều chỉnh theo quy định.

Về hạn chế: Thứ nhất, về việc ban hành văn bản nội bộ, Trường chưa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức tại Trường theo quy định tại Mục 4 Luật Phòng, chống tham nhũng; Các quyết định phê duyệt chủ trương, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu không viện dẫn căn cứ về quy định tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dụng. 

Thứ hai, về công tác tổ chức cán bộ, Trường chưa phân định rõ trường hợp có nghĩa vụ kê khai hằng năm và trường hợp có nghĩa vụ phải kê khai tài sản bổ sung. Một số bản kê khai tài sản chưa đúng mẫu theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; một số nội dung trong bản kê khai còn để trống không điền nội dung;

Trường chưa có Hội đồng trường theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Giáo dục nghề nghiệp (số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014) và quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ Trường cao đẳng sư phạm. 

Thứ ba, về công tác quản lý tài chính, tài sản, mua sắm thiết bị và sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng, tại thời điểm kiểm tra do lịch sử dụng và hiện trạng thực tế, Trường đang sử dụng vượt định mức là 01 xe so với quy định; Các quyết định phê duyệt chủ trương, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiếu dẫn căn cứ về quy định tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dụng. 

Thứ tư, về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Trường chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với viên chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Sổ tiếp công dân của Trường chưa đúng theo quy định tại Mẫu số 03- TCD, Điều 9, Điều 11 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

Trách nhiệm về các hạn chế thiếu sót nêu thuộc trách nhiệm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các phòng và cá nhân liên quan.

Ngoài ra, về một số nội dung vi phạm, Trường chưa xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xác định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ khác theo quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; 

Trong năm 2022, Trường đã chi trả cho 03 giảng viên có số giờ giảng vượt 300 giờ định mức với tổng số tiền là 69.000.000 triệu đồng (trong đó số tiền vượt 300 tiết là 9,036 triệu đồng), không đúng quy định tại Điều 61 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 

Trách nhiệm về nội dung vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng tổ chức - hành chính, phòng kế hoạch - tài chính và cá nhân liên quan.

Trước những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trên, kết luận đã đưa ra các kiến nghị biện pháp xử lý nhằm giúp Trường khắc phục điều chỉnh và ổn định, phát triển hơn.

Đoàn thành tra kiến nghị, Đối với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường kiểm điểm trách nhiệm về những hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã chỉ ra liên quan; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm về những hạn chế, thiếu sót, vi phạm đối với các tập thể, các nhân theo thẩm quyền. 

Bên cạnh đó, cần tổ chức khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Cụ thể, Trường cần thành lập Hội đồng trường theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Giáo dục nghề nghiệp (số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014), điểm a khoản 1 Điều 7 và Điều 8, Điều 9 Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ Trường cao đẳng sư phạm;

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức tại Trường theo quy định tại Mục 4 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của viên chức trường theo quy định tại Điều 26 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phù hợp với điều kiện thực tế của Trường;

Xác định rõ đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản (hằng năm hoặc bổ sung) tại Trường theo đúng quy định; rà soát, yêu cầu những trường hợp kê khai không đúng mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thực hiện kê khai bổ sung hoặc kê khai lại theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Tăng cường bồi dưỡng, tổ chức tập huấn thêm chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường;

Rà soát các văn bản do Trường ban hành để bổ sung, sửa đổi bảo đảm theo yêu cầu của công tác quản lý và theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quản lý tài chính, tài sản, mua sắm thiết bị và sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng; Khẩn trương ban hành định mức kinh tế kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục và đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo làm cơ sở xác định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ khác;

Chấm dứt việc thanh toán thừa giờ không đúng quy định; tuân thủ các quy định về giờ lao động, rà soát vị trí việc làm, sắp xếp và bố trí công việc phù hợp, đúng quy định chế độ làm việc của giảng viên;

Cần xây dựng kế hoạch rà soát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, nhu cầu đào tạo của Trường để đề xuất danh mục, chủng loại và số lượng thiết bị mua sắm bổ sung hàng năm bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, phù hợp, đúng quy định tại Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT ngày 4/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn tiêu chuẩn định mức sử dụng thiết bị, máy móc chuyên dụng thuộc lĩnh vực đào tạo; Thực hiện mẫu sổ tiếp công dân theo đúng quy định. 

Được thành lập năm 1987 theo Quyết định số 716/QĐ ngày 26/9/1987 là Trường trung học sư phạm Nuôi dạy trẻ Trung ương 3, đến ngày 19/01/2007, Trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang theo Quyết định số 350/QĐ-BGDĐT ngày 19/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Với nhiệm vụ là đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, hiện Trường đang đào tạo 01 ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng. Tính đến 10/10/2023, tổng số sinh viên/học sinh Trường đang đào tạo là 1.318 người. Trong đó, có 901 sinh viên chính quy, 71 sinh viên liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, 31 học viên vừa làm vừa học, 70 trẻ mầm non, 245 trẻ mẫu giáo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates