SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023

GVMN 5: Hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của GVMN1. Ý nghĩa, vai trò của hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ GVMN:

Xã hội càng phát triển, giáo dục đào tạo cũng phát triển theo, đòi hỏi ngày càng cao hơn phẩm chất năng lực của đội ngũ giáo viên. Tự học, tự bồi dưỡng là phương thức tốt nhất giúp người giáo viên tiến bộ, trưởng thành, có đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo được giao. Vì thế, hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của GVMN có ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác giảng dạy.

Công tác tự bồi dưỡng chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu để khắc phục những hạn chế trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục mầm non, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên.

Theo từ điển giáo dục, bồi dưỡng (nghĩa hẹp) là trang bị thêm những kiến thức, thái độ, kỹ năng nhằm mục đích nâng cao và hoàn thiện năng lực hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể. Bồi dưỡng (nghĩa rộng) là quá trình giáo dục, đào tạo nhằm hình thành nhân cách và những phẩm chất riêng biệt của nhân cách theo định hướng mục đích đã chọn. Bồi dưỡng là quá trình tác động của chủ thể giáo dục đến đối tượng được giáo dục, làm cho đối tượng được bồi dưỡng tăng thêm năng lực, phẩm chất và phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

Chuyên môn” là tổ hợp các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo thực hành mà con người tiếp thu được qua đào tạo để có khả năng thực hiện một loạt công việc trong phạm vi một ngành nghề nhất định theo phân công của xã hội. Chuyên môn sư phạm là một ngành khoa học về lĩnh vực giáo dục đào tạo, có nội dung và phương pháp sư phạm riêng biệt, chuyên môn sư phạm đòi hỏi các nhà giáo dục của mình còn phải biết truyền thụ tri thức nghề nghiệp cho học sinh. Đối với giáo viên mầm non, ở góc độ chuyên môn, họ là người hiểu rõ về công việc chăm sóc - giáo dục trẻ mà mình phụ trách ở trường mầm non. Yêu nghề, yêu trẻ, có kỹ năng lựa chọn những phương pháp giảng dạy hay, chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao nhất.

2. Yêu cầu, nội dung, phương pháp tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của người GVMN.

* Yêu cầu, nội dung:

- Tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là công việc mang tính chiến lược, phải làm thường xuyên, liên tục và lâu dài để xây dựng kiến thức đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu và có chất lượng cao. Mặt khác, công tác tự bồi dưỡng mang tính cấp bách phải thực hiện ngay những yêu cầu của năm học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như đổi mới chương trình, phương pháp dạy học…

- Công tác tự bồi dưỡng sẽ đẩy mạnh sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Tham gia vào các hoạt động bồi dưỡng sẽ giúp cho giáo viên thuận lợi khi tiếp cận với chương trình mới, có thái độ tích cực với những thay đổi nhanh chóng của thời đại.

- Tự bồi dưỡng dưới nhiều hình thức phong phú đặc biệt là hình thức bồi dưỡng tại trường sẽ góp phần xây dựng tinh thần cộng tác, làm việc theo tổ, nhóm chuyên môn trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác tự bồi dưỡng sẽ khuyến khích bản thân làm việc chăm chỉ, tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Khi thực hiện tự bồi dưỡng một cách thường xuyên, bài bản sẽ góp phần nâng cao ý thức, tính sáng tạo trong phương pháp dạy, những kỹ năng và thói quen tự học của giáo viên. Qua việc tự bồi dưỡng chuyên môn giúp cho giáo viên đánh giá được khả năng hoàn thành công việc và sự tiến bộ trong công tác của bản thân.

Để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay, người giáo viên cần phải luôn luôn rèn luyện đạo đức, tự học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao khả năng sư phạm, đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh, nhu cầu học tập của trẻ và yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo. Điều đó khẳng định rằng: công tác tự bồi dưỡng chuyên môn , nghiệp vụ của giáo viên mầm non là việc hết sức quan trọng trong nhà trường.

* Để quá trình tự học, tự bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả bản thân người giáo viên mầm non cần có những phương pháp sau:
- Một là, mỗi giáo viên trước hết phải nhận thức được vị trí,vai trò, trách nhiệm về tự học, tự bồi dưỡng. Chỉ khi nhận thức đúng thì bản thân mỗi giáo viên mới chuyển hóa được nhu cầu, đòi hỏi của xã hội thành động cơ mục đích của cá nhân, từ đó mới chủ động, tích cực, tự giác phấn đấu tự học, tự bồi dưỡng.
- Hai là, ngay từ đầu năm học, bản thân mỗi giáo viên cần xây dựng cho mình kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng khoa học. Trong kế hoạch này cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian tự học, tự bồi dưỡng.

Khi xây dựng kế hoạch giáo viên phải thể hiện rõ những nét phẩm chất, nhân cách, đạo đức nghề nghiệp cần hoàn thiện. Những kiến thức, kĩ năng sư phạm, phương pháp dạy học, …cần bổ sung. Để xây dựng một kế hoạch khoa học, giáo viên cần dựa trên kế hoạch của trường.

Ngoài ra cần tham khảo thêm Thông tư 12/2019/TT- BGDĐT ban hành ngày 26/8/2019 về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên mầm non.

Từ đó giáo viên lựa chọn, thống kê các phần công việc cần làm, những yêu cầu cụ thể cần đạt được, mốc thời gian và mức độ hoàn thành phù hợp với điều kiện và năng lực bản thân. Sau khi lập được kế hoạch mỗi giáo viên phải có quyết tâm, có ý thức trách nhiệm, có tinh thần chủ động, kiên trì vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu đặt ra.
- Ba là, người giáo viên cần sắp xếp thời gian tự học, tự bồi dưỡng cho phù hợp với đặc trưng công việc của mình. Thời gian tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên mầm non rất hạn chế do vậy mỗi giáo viên cần sắp xếp thời gian tự học qua sinh hoạt chuyên môn ở tổ, nhóm, qua dự giờ thăm lớp, qua tham dự các buổi chuyên đề, tập huấn, hội thảo do trường, Phòng giáo dục - đào tạo, các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức…vào hè hoặc trong năm học. Ngoài ra, người giáo viên cần tham gia tự học, tự bồi dưỡng vào ngày nghỉ, giờ nghỉ.
- Bốn là, giáo viên mầm non cần xác định được nội dung tự học, tự bồi dưỡng phù hợp. Tự học, tự bồi dưỡng ở đây không chỉ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn bồi dưỡng về đạo đức, tác phong, kĩ năng sư phạm. Trong quá trình bồi dưỡng về đạo đức, tác phong, kĩ năng sư phạm người giáo viên cần học tập ở mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Học tập, bồi dưỡng thông qua các mối quan hệ với đồng nghiệp, với phụ huynh, với học sinh, với xã hội. Từ đó hoàn thiện nhân cách người giáo viên. Khi bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên mầm non cần biết lựa chọn tài liệu, nghiên cứu thu thập thông tin một cách có chọn lọc và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Giáo viên có thể tìm tài liệu bồi dưỡng qua sách báo, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng internet, qua sinh hoạt chuyên môn…Giáo viên cần bổ sung kịp thời những kiến thức về tin học, ngoại ngữ, đổi mới về phương pháp, trang bị cho mình những kiến thức về văn hóa, xã hội, những hiểu biết pháp luật.
- Năm là, để quá trình tự học, tự bồi dưỡng có hiệu quả người giáo viên mầm non phải biết lựa chọn các hình thức bồi dưỡng phù hợp với khả năng, sở trường của mình. Hình thức tự học, tự bồi dưỡng thông qua hoạt động cá nhân giảng dạy, nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu các công văn, chỉ thị, thông tư…Hình thức tự học, tự bồi dưỡng qua hoạt động tập thể như tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, qua các hoạt động chính trị, xã hội, qua đào tạo nâng chuẩn.
- Sáu là, trong quá trình tự học, tự bồi dưỡng người giáo viên phải biết tự kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng. Hoạt động này, giúp giáo viên nhìn nhận lại những việc đã làm và chưa làm được trong quá trình tự học, tự bồi dưỡng, từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nhằm đạt mục tiêu bồi dưỡng.
Tự học, tự bồi dưỡng được hình thành trong quá trình luyện tập kiên trì có hệ thống, trên cơ sở ý thức trách nhiệm, tính tự giác cao. Qua đó, giáo viên sẽ say sưa với nội dung học tập, biến chúng thành hiểu biết và chuyển thành niềm tin, thế giới quan khoa học, luôn tạo ra được trạng thái phấn khởi, hứng thú; biết tranh thủ tận dụng có hiệu quả mọi khoảng thời gian có thể để tự học, tự nghiên cứu; luôn tìm cách hiểu sâu những nội dung đã biết và khám phá những điều chưa biết; hình thành thái độ động cơ phấn đấu đúng đắn, để hoàn thiện phẩm chất nhân cách, nâng cao năng lực, phương pháp, tác phong công tác và uy tín nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

3. Hướng dẫn thực hiện các hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của người GVMN đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp:

Để thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy thì cần có những biện pháp sát thực đưa ra để việc thực hiện đổi mới phương pháp có hiệu quả, thời gian thực hiện trong năm học. Đổi mới phương pháp giáo dục là quá trình chuyển từ phương pháp giáo dục coi “giáo viên là trung tâm” thành phương pháp giáo dục coi “ trẻ là trung tâm”. Vì thế, giáo viên cần lựa chọn phương pháp giáo dục chủ yếu nhằm giúp trẻ được trải nghiệm khám phá về sự vật, hiện tượng xung quanh; từ đó trẻ rút ra ý kiến nhận xét để cô giáo nhận ra và điều chỉnh phương pháp dạy cho phù hợp:

- Tự Bồi dưỡng thông qua dự giờ:

Giáo viên tự đăng ký một hoạt động bất kỳ trong chương trình phù hợp với chủ đề.

Tham gia rút kinh nghiệm ngay sau khi dự giờ, phân tích ngay mặt mạnh, mặt yếu, những ưu điểm cần phát huy và chỉnh sửa kịp thời những tồn tại trong tiết dạy trên quan điểm góp ý nhẹ nhàng, tế nhị, tạo bầu không khí thoải mái đối với giáo viên được đánh giá dự giờ.

Giáo viên tự ghi chép đầy đủ vào sổ dự giờ để kịp thời điều chỉnh cho các hoạt động sau và tự tổ chức lại tiết dạy gần giống với phương pháp và có thể sáng tạo, linh hoạt hơn để đánh giá khả năng của bản thân.

Tự  bồi dưỡng chuyên môn thông qua các buổi họp tổ, thông qua các tiết dự giờ lẫn nhau. 

Từ những hình thức này, sẽ tạo cơ hội cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện, đối chiếu với việc thực hiện của đồng nghiệp để rút ra những tồn tại cần khắc phục. Sau mỗi hoạt động là những bài học không chỉ cho chính người giảng dạy mà cho tất cả thành viên trong hội đồng sư phạm, những lời góp ý sâu sắc, chính xác, chân thành và đầy tinh thần xây dựng, luôn được tôn trọng, xem xét hưởng ứng

- Tự bồi dưỡng thông qua chuyên đề:

Hoạt động chuyên đề là hoạt động cơ bản, giúp giáo viên trực tiếp giảng dạy tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong chuyên môn. Qua mỗi lần tổ chức hoạt động chuyên đề, chất lượng giảng dạy của người giáo viên được nâng lên, phát huy được năng lực, sáng kiến của mỗi giáo viên, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong toàn trường.

Được học hỏi từ các giáo viên có năng khiếu chuyên môn về từng chuyên đề xây dựng những hoạt động mẫu.

Giáo viên được dự và đúc kết rút kinh nghiệm sau mỗi lần tổ chức chuyên đề, nhằm bổ sung những khiếm khuyết và kịp thời chỉnh sửa những sai sót của mình.

Qua chuyên đề, giúp giáo viên tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong các hoạt động, hơn nữa giáo viên còn bộc lộ được năng lực và trình độ chuyên môn. Từ đó, giáo viên có cơ hội tự học tập, tự bồi dưỡng và trao đổi với đồng nghiệp những kinh nghiệm hay trong giảng dạy cũng như trong việc chăm sóc trẻ.

- Tự bồi dưỡng thông qua tổ chuyên môn:

Thông qua tổ chuyên môn, giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là biện pháp hiệu quả nhất. Tổ chuyên môn là nơi giáo viên gắn bó giúp đỡ nhau hiệu quả nhất vì ban giám hiệu không thể cùng một lúc sinh hoạt đều ở các tổ. Do đó xây dựng tổ chuyên môn vững mạnh là một biện pháp không thể thiếu.

Dự họp tổ chuyên môn để nắm vững tình hình về cách trình bày, cách giải quyết vấn đề chuyên môn, cách làm đồ dùng, đồ chơi theo từng chủ đề.

- Tự bồi dưỡng thông qua học bồi dưỡng thường xuyên:

Tham gia bồi dưỡng với ý thức tự giác, trách nhiệm, thực hiện thật nghiêm túc tất cả các công đoạn bồi dưỡng.

Nội dung học bồi dưỡng bám sát các chương trình Bồi dưỡng thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Tham gia học theo hình thức tập trung, tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học theo nhóm giáo viên; 

Bản thân kịp thời rút kinh nghiệm sau mỗi mô đun được bồi dưỡng để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của Bồi dưỡng thường xuyên, thực hiện vận dụng kiến thức và kỹ năng 


Đọc thêm

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 5: Hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của GVMN

Bậc mầm non là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục giúp trẻ phát triển toàn diện. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên mầm non luôn là mục tiêu đặt ra hàng đầu đối với các cán bộ quản lí nhà trường.

Trong bài viết dưới đây, KidsOnline xin tổng hợp một số những biện pháp hữu ích giúp cán bộ, quản lí nhà trường có thể chủ động xây dựng kế hoạch và có những cách thức phù hợp nhằm bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ giáo viên mầm non.

Biện pháp 1: Nâng cao trình độ trên chuẩn của giáo viên

Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể xuất phát từ nhu cầu đào tạo của từng giáo viên (những giáo viên nào cần được nâng cao trình độ? Về vấn đề gì?). Đồng thời, lập kế hoạch bồi dưỡng dài hạn nhằm xác định mục tiêu và định hướng đào tạo nhân lực ( Sốlượng khóa đào tạo, thời gian diễn ra, kết quả dự tính đạt được,…). Tham mưu với hiệu trưởng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở các trường sư phạm.

Ngoài việc được tham gia các lớp tập huấn, khóa đào tạo nghiệp vụ, trong quá trình làm việc giáo viên đều phải có ý thức tự học: tham gia các buổi dự giờ, sinh hoạt chuyên môn cùng đồng nghiệp, tham quan các trường bạn về cách sắp xếp, tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ,… chủ động học và tìm hiểu thêm một số kỹ năng cần thiết trong công tác giảng dạy như: các kĩ năng phòng – xử trí các bệnh và tai nạn thường gặp ở trẻ, kĩ năng ứng xử sư phạm,…

Biện pháp 2: Bồi dưỡng giáo viên chủ động xây dựng hồ sơ

Để công tác bồi dưỡng chuyên môn giáo viên đạt hiệu quả cao, người quản lí cần phải hiểu rõ giáo viên của mình: trình độ chuyên môn, cá tính, năng lực sư phạm, sở trường trong từng hoạt động, những hạn chế và yếu kém trong công tác giảng dạy,…Bồi dưỡng giáo viên xây dựng bộ hồ sơ, giáo án là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp đánh giá năng lực, trình độ của giáo viên để từ đó đưa ra điều chỉnh phù hợp nhằm cải thiện và nâng cao năng lực cho họ.

Vd: Một số giáo viên còn yếu về năng lực soạn bài, cần tìm hiểu nguyên nhân cụ thể:

+ Giáo viên chưa biết phương pháp soạn

+ Chưa xác định được mục đích yêu cầu bài

+ Phương pháp biện pháp để ra trong bài soạn chưa chính xác, chưa hợp lí.

Biện pháp 3: Bồi dưỡng kiến thức tổ chức các hoạt động

Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên qua tiết dạy (dự giờ, thao giảng, kiến tập) giúp nhà quản lí đánh giá đúng năng lực, trình độ của từng giáo viên, phân loại theo nhóm để áp dụng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm giáo viên.

Vd: Cô B dạy lớp trẻ 4-5 tuổi chưa biết cách gây hứng thú để trẻ tập trung vào bài học. Sau tiết dự giờ, cán bộ quản lí sẽ đưa ra nhận xét và phân tích cho cô B hiểu về tầm quan tọng của việc gây hứng thú cho trẻ trước khi bước vào bài học và đưa ra gợi ý hướng giải quyết vấn đề cô B đang gặp phải.

Biện pháp 4: Đẩy mạnh sinh hoạt tổ chuyên môn

Một biện pháp không thể thiếu trong công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên là đẩy mạnh sinh hoạt tổ chuyên môn. Ngay từ khi bắt đầu năm học, người quản lí cần phân công giáo viên phù hợp với các tổ dựa theo năng lực và trình độ. Khi chọn tổ trưởng cho mỗi tổ chuyên môn cần chọn lựa những giáo viên có năng lực chuyên môn, nhiệt tình năng động, có khả năng lãnh đạo để dẫn dắt và điều hành tổ.

Biện pháp 5: Bồi dưỡng thông qua các phong trào thi đua

+ Thi giáo viên dạy giỏi: Thông qua các hội thi giáo viên sẽ được thể hiện năng lực của bản thân, đánh giá điểm mạnh điểm yếu, rút kinh nghiệm và tự điều chỉnh để nâng cao trình độ, chuyên môn trong công tác giảng dạy.

+ Làm đồ dùng sáng tạo: Tổ chức cuộc thi làm đồ dùng mầm non không chỉ giúp giáo viên nắm được phương pháp và yêu cầu bài dạy mà còn tăng tính sáng tạo, chủ động tích cực trong việc tự nâng cao năng lực, trình độ của bản thân

Biện pháp 6: Thực hiện kiểm tra, thanh tra nội bộ

Kiểm tra, thanh tra nội bộ là chức năng, nhiệm vụ của các cấp quản lí nhà trường và xuyên suốt quá tình quản lí. Công tác kiểm tra, giám sát giúp đánh giá mặt mạnh, yếu của từng cá nhân trong đội ngũ để hoàn thiện tập thể. Kiểm tra định kỳ hay đột xuất nhằm nâng cao tính tự giác, chủ động của giáo viên và đảm bảo tính công bằng, khách quan.

Biện pháp 7: Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường

Kết hợp với đoàn thể ngoài trường thực hiện tốt công tác giáo dục, chăm sóc nói chung và bồi dưỡng năng lực đội ngũ giáo viên nói riêng như: Tham mưu kịp thời với hiệu trưởng đề nghị với các cấp chính quyền địa phương, Phòng giáo dục và dào tạo hỗ trợ trang thiết bị dạy học như máy tính, máy chiếu đa năng,…; Huy động phụ huynh học sinh mang đồ phế thải sẵn có để giúp giáo viên sáng tạo đồ dùng, đồ chơi mầm non…

Mỗi tháng tổ chức chuyên đề, kỹ năng phương pháp giảng dạy cho tổ chuyên môn thảo luận. Sau đó tổ chức dạy mẫu để thực hiện các chủ đề, chủ điểm nói trên.Bên cạnh đó, khảo sát lại năng lực chuyên môn của từng giáo viên thông qua dự giờ, thăm lớp. Đối với những giáo viên mới vào trường và giáo viên lớn tuổi cần có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp.

 


Thứ Hai, 30 tháng 10, 2023

Chủ đề 35 - xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở GDMN.

 


Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module GVMN 35 theo quy định Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch có chủ đề xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở GDMN.Mục lục bài viết


1. Nhiệm vụ giáo dục phát triển nghệ thuật – thẩm mỹ cho trẻ mầm non:

2. Cách thức cơ cấu và tổ chức các hoạt động:

3. Tổ chức môi trường vật chất để giáo dục nghệ thuật-thẩm mỹ cho trẻ mầm non:

4. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non:

5. Biện pháp để giáo dục và phát triển nghệ thuật – thẩm0


1. Nhiệm vụ giáo dục phát triển nghệ thuật – thẩm mỹ cho trẻ mầm non:

Để phát triển giáo dục thẩm mỹ nghệ thuật cho trẻ mầm non cần chú ý một số nhiệm vụ sau:

‐ Tổ chức môi trường vật chất cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật  trong lớp mầm non.

‐ Tổ chức khoa học, hiệu quả các hoạt động tạo sản phẩm cho trẻ mầm non (vẽ, nặn, xé dán, tạo hình) và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thể hiện năng lực sáng tạo của trẻ mầm non.

‐ Sử dụng các hình thức tổ chức lồng ghép, tích hợp các hoạt động học.

‐ Tổ chức các hoạt động như đi dạo, tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà hát… nhằm giới thiệu cho các em về truyền thống, cảnh đẹp của đất nước, quê hương.

‐ Khuyến khích phụ huynh và trẻ tích cực tham gia các hoạt động chung, hoạt động nghệ thuật dân gian, v.v.

2. Cách thức cơ cấu và tổ chức các hoạt động:

Các hoạt động trên sẽ rất hiệu quả  nếu được cơ cấu và tổ chức theo các hướng sau:

‐ Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non.

‐ Tăng cường công tác thông tin liên lạc với gia đình, cha mẹ học sinh và phối hợp với cha mẹ học sinh, cha mẹ trẻ để nuôi dưỡng và phát triển năng khiếu nghệ thuật, thẩm mỹ của trẻ mầm non.

‐ Các điều kiện cơ bản để tiến hành và phát triển giáo dục thẩm mĩ nghệ thuật cho trẻ mầm non.

‐ Tạo môi trường lành mạnh, vui vẻ, có lợi về tinh thần và tình cảm cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

‐ Thiết lập và duy trì môi trường vật chất cho các hoạt động giáo dục phát triển nghệ thuật, thẩm mỹ cho trẻ (đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu…).

‐ Xây dựng một số phương án lựa chọn hình thức, công cụ và phương pháp làm việc với trẻ  cùng chủ đề, cùng chất liệu. Sử dụng phương pháp tiếp cận cá nhân khi dạy trẻ.

‐ Lồng ghép các bài thiết kế như vẽ, nặn, xé, dán vào bài học để trẻ làm quen với thiên nhiên, các tác phẩm văn học nghệ thuật, âm nhạc…

‐ Lựa chọn và trình bày có hệ thống nội dung nghệ thuật thị giác, âm nhạc, trò chơi và các hoạt động nghệ thuật khác cho nơi ở của trẻ em (tác phẩm nghệ thuật, nhà thơ, nhà soạn nhạc, họa sĩ, tác phẩm văn học nghệ thuật miêu tả thiên nhiên, lao động của địa phương, v.v.).

‐ Phối hợp chặt chẽ với các gia đình trẻ, vì giáo dục thẩm mỹ nghệ thuật là một bộ phận không thể thiếu trong quá trình giáo dục chung nên cần có sự tham gia của phụ huynh.

‐ Đảm bảo tính liên tục và kế thừa trong sự hợp tác với các tổ chức và cơ quan văn hóa địa phương.

‐ Học tập ngoại khóa được tổ chức nhằm mở mang kiến thức, làm phong phú thế giới tinh thần của trẻ, hình thành các mối quan hệ thẩm mỹ với thế giới xung quanh, nuôi dạy trẻ tình yêu quê hương đất nước. Ví dụ như xây dựng nhóm “bàn tay vàng” trong các công việc tạo hình bằng nhiều chất liệu khác nhau, để trẻ có thể tạo ra các sản phẩm vẽ, nặn, xé, dán… “Làm khách đến thăm vườn cổ tích” trong hoạt động sân khấu-đóng kịch…

3. Tổ chức môi trường vật chất để giáo dục nghệ thuật-thẩm mỹ cho trẻ mầm non:

Tổ chức môi trường vật chất phù hợp là một trong những tiền đề quan trọng nhất để thực hiện nhiệm vụ giáo dục thẩm mỹ, nghệ thuật ở trường mầm non.

‐ Tạo môi trường năng động, để thiết bị, dụng cụ và vật liệu trong tầm với của trẻ, khuyến khích trẻ vận động.

Mỗi nhóm lớp mầm non được trang trí theo một phong cách thẩm mỹ riêng và bao gồm khu mỹ thuật, góc âm nhạc, góc vui chơi tập thể, góc đọc sách, nơi biểu diễn và đạo cụ sân khấu.

Một góc nghệ thuật dành cho trẻ em, nơi trẻ có thể tham gia vào các hoạt động tạo ra các sản phẩm trực quan khác nhau, tranh, ảnh,  thủ công mỹ nghệ dân gian, đồ chơi bằng đất sét và đồ gốm, tranh vẽ, tài liệu vẽ, nặn, xé dán tạo hình mỹ thuật cho trẻ em, album giới thiệu các loại hình nghệ thuật có hướng dẫn các bước làm, trình bày bằng thẻ hoặc kỹ thuật tạo hình ảnh trên máy vi tính.

‐ Trong các tiết học, trẻ từ 4-6 tuổi trang trí tiểu cảnh, góc văn hóa địa phương, tổ chức các hoạt động lồng ghép để trẻ làm quen với cuộc sống, truyền thống của người Việt Nam.

‐ Sưu tầm và tạo bộ sưu tập tranh của các họa sĩ Việt Nam; các tác phẩm văn học, thơ ca, âm nhạc…

Tạo thư viện đa phương tiện, thu thập âm thanh và video.

‐ Công nghệ âm thanh, hình ảnh trong phòng học và hội trường, phòng nhạc.

‐ Có hướng dẫn đặc biệt cho các lớp trang trí và nghệ thuật ứng dụng.

‐ Giáo viên nên sử dụng hiệu quả lớp học và hành lang để trưng bày các bức tranh và sản phẩm của trẻ và giúp trẻ trang trí bộ sưu tập nghệ thuật của mình.

4. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non:

Các nhà trường phải chú trọng công tác tư vấn, nâng cao nhận thức của giáo viên mầm non về giáo dục thẩm mỹ nghệ thuật cho trẻ bằng các nội dung và hình thức sau:

‐ Tổ chức dưới dạng các trò chơi trí tuệ – sáng tạo giúp chính xác hóa, củng cố kiến thức, hiểu biết của giáo viên mầm non về phong tục, tập quán của người Việt Nam trong việc sử dụng văn học, nghệ thuật truyền miệng, văn học  dân gian. Chủ đề có thể là “Các phong tục, truyền thống và sáng tạo trong văn học dân gian Việt Nam”.

‐ Tổ chức cuộc thi “Tìm báu vật trong văn học dân gian ”: tổ chức cung cấp thông tin về các thể loại truyện dân gian Việt Nam cho giáo viên mầm non.

‐ Tổ chức các hội thảo lý thuyết và hội thảo thực hành về các chủ đề như “Trẻ em và sáng tạo nghệ thuật” (tổ chức các lớp học nâng cao kỹ năng tạo hình phi truyền thống); “Biểu diễn sân khấu – một cách để cải thiện các vấn đề về cảm xúc và giao tiếp của trẻ em”. Tạo bộ sưu tập trò chơi,  bài tập trò chơi theo chủ đề hoặc chủ điểm.

‐ Tổ chức tuần lễ sáng tạo: “Hành trình về làng làm tò he”: Hướng dẫn nặn các con vật ngộ nghĩnh, các loại quả trên mâm ngũ quả, công chúa và hoàng tử, anh hùng hào kiệt,…., “Hành trình về làng làm đồ chơi bằng tre”: Hướng dẫn  làm búp bê, đèn, diều, sáo, nhạc cụ, mặt nạ…, làng làm đồ chơi bằng đất nung: pháo đất, tượng, ông phỗng, gia súc, gia cầm gần gũi với nhà nông…

‐ Phương pháp lưu giữ hồ sơ là thành quả của các hoạt động sáng tạo và nghệ thuật của trẻ em.

‐ Xây dựng môi trường hoạt động cho sân khấu nghệ thuật.

‐ Thăm hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất phương pháp sư phạm phát triển năng khiếu nghệ thuật, thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo.

‐ Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các hội thảo, hội thi, tập huấn, tọa đàm, liên hoan về giáo dục nghệ thuật, thẩm mỹ để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

Để giáo viên mầm non tổ chức thực hiện thành công nội dung giáo dục phát triển năng khiếu nghệ thuật, thẩm mỹ cho trẻ cần tổ chức thực hiện quá trình giáo dục một cách khoa học, có thể Tổ chức có định hướng theo 03 hướng sau:

‐ Các hoạt động thuộc về công tác tổ chức.

‐ Các hoạt động độc lập của trẻ em nhằm tăng cường sự quan tâm của chúng đối với các hoạt động như thể thao, biểu diễn nghệ thuật và sản xuất các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời phát triển khả năng sáng tạo của chúng.

‐ Tương tác giữa giáo viên và trẻ nên dựa trên các phương pháp tiếp cận cá nhân, bao gồm các hình thức và phương pháp làm việc như:

 • Tổ chức các hoạt động học cùng trẻ.
 • Tổ chức lễ hội, vui chơi giải trí.
 • Đóng kịch.
 • Tuần lễ sáng tạo, cuộc thi theo mùa và lễ hội.
 • Trò chơi học tập.
 • Triển lãm tranh thủ công theo mùa, lễ hội dân tộc, “thiên nhiên trong nét vẽ thiếu nhi”…..
 • Hoạt động nhóm.
 • “Làm sách” theo nội dung truyện kể hoặc truyện cổ tích, theo chủ đề giáo viên đưa ra, theo chủ đề tự chọn, theo chủ đề trẻ yêu thích

5. Biện pháp để giáo dục và phát triển nghệ thuật – thẩm mỹ cho trẻ mầm non:

Cần kết hợp của các biện pháp sau đây để giới thiệu trẻ mẫu giáo với thế giới nghệ thuật:

Lập kế hoạch, chương trình dài hạn theo các lĩnh vực ưu tiên, xác định rõ các hoạt động dành cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau.

‐ Lên kế hoạch bài học, hoạt động, kịch bản cho các lễ hội và sự kiện giải trí.

‐ Xây dựng bộ sưu tập trò chơi học  nhạc.

‐ Xây dựng một thư viện với nhiều tác phẩm văn học và tác phẩm nghệ thuật…

‐ Toàn bộ tư liệu được sắp xếp có hệ thống, khoa học, đảm bảo tính thẩm mỹ, nghệ thuật.

Chú để GVMN 06 - Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

 Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là gì?

Có thể hiểu phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chính là tạo cơ hội giúp trẻ chủ động học tập và phát triển toàn diện về thể chất, tâm lý, trí tuệ, các mối quan hệ, trí thông minh nội tâmtrí thông minh không gian, giáo dục tính cách của bé,… bằng nhiều cách thức khác nhau. Qua đó, giáo viên sẽ có những kế hoạch xây dựng bài giảng phù hợp với trình độ và thế mạnh riêng của trẻ.

Khi liên hệ thực tế phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, lý do quan điểm giáo dục này nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phụ huynh, vì những lợi ích sau:

 • Trẻ tích cực và chủ động học tập: Thay vì đơn thuần là người nhận thông tin, trẻ được trực tiếp khám phá và nghiên cứu theo sở thích và nhu cầu của mình.
 • Phát triển kỹ năng tư duy phản biện: Phương pháp này khuyến khích trẻ suy nghĩ và học tập độc lập. Thay vì đơn thuần tiếp thu thụ động thông tin từ người khác, trẻ học cách đọc hỏi, phân tích và suy luận khi chủ động khám phá.
 • Tăng kỹ năng tương tác xã hội: Phương pháp lấy trẻ làm trung tâm thương đi kèm với hoạt động nhóm. Từ đó, trẻ có cơ hội phát triển khả năng giao tiếp, hợp tác và lắng nghe trong quá trình học tập.


Mục tiêu của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Cơ sở khoa học của quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong giáo dục mầm non là luôn xoay quanh các mục tiêu nhằm đảm bảo đem lại những cơ hội tốt nhất, tất cả vì quyền lợi trẻ, vì sự phát triển toàn diện của trẻ. Và phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm luôn theo đuổi những mục tiêu thiết thực, đó là:

 • Tạo cho trẻ cảm giác hứng thú trong học tập: Phát huy thế mạnh, khả năng của từng trẻ, phát triển trí thông minh cho trẻ.
 • Tạo cho bé có cơ hội hiểu nhiều, biết nhiều: Từ đó, giúp bé được đánh giá đúng, có thêm kỹ năng giải quyết vấn đề và tạo cho bé cảm giác được tôn trọng.
 • Luôn hướng tới cơ hội tốt nhất cho sự phát triển toàn diện cho trẻGiúp bé phát triển về tính cách, suy nghĩ và cách ứng xử của trẻ thông qua việc xây dựng những kỹ năng mềm và kỹ năng sống thiết yếu.

Xem thêm:

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Mục tiêu của giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (Nguồn: ISSP)

Nguyên tắc thực hiện việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Khi áp dụng phương pháp xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, ngoài hiểu được bản chất đúng của phương pháp này, các trường học, các tổ chức giáo dục cần cần tìm hiểu kỹ tài liệu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và đảm bảo được các nguyên tắc sau:

 • Xây dựng các kế hoạch giáo dục phù hợp với từng trẻ: Để làm đươc điều này, phương pháp giáo dục phải dựa trên những khả năng, nhu cầu, hứng thú và thế mạnh của trẻ.
 • Giáo viên và phụ huynh cần đặt niềm tin vào con trẻNiềm tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiến bộ và phát triển theo cách riêng.
 • Kết hợp nhiều phương pháp dạy học khác nhau: Nhà trường cần kết hợp với phụ huynh để giúp bé được tiếp cận nhiều phương pháp học thông qua chơi. Thông qua vui chơi, trẻ sẽ có nhiều cơ hội khám phá thế giới, phát triển tư duy sáng tạotrí thông minh logic và tương tác với bạn bè.
 • Xây dựng các kế hoạch học tập phù hợp với bé: Chương trình và môi trường học tập cần được dựa trên những gì mà trẻ đã được biết và nằm trong khả năng của bé.

Xem thêm:

Nguyên tắc thực hiện việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Nguyên tắc thực hiện việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (Nguồn: ISSP)

Môi trường giáo dục mầm non là sự kết hợp các điều kiện tự nhiên và xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động vui chơi của trẻ. Do đó, khi xây dựng môi trường giáo dục mầm non, để giúp trẻ phát triển toàn diện cần tôn trọng các yếu tố sau:

 • Môi trường giáo dục phải được thiết kế tập trung vào việc phát triển của trẻ: Phương pháp giảng dạy cần hướng tới các mục tiêu giáo dục, các mục tiêu tổ chức hoạt động chăm sóc và dục trẻ nhỏ. Đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn và tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương và được tôn trọng.
 • Xây dựng môi trường học tập đầy đủ tiện ích: Bố trí, sắp xếp khu vực học tập, khu vực vui chơi năng động, sáng tạo và thuận tiện phù hợp với chủ đề và nội dung học tập.
 • Cung cấp trang thiết bị cho trẻ đầy đủ: Đảm bảo trang bị, cung cấp đầy các dụng cụ, giáo cụ, đồ chơi phù hợp với từng chủ đề và vận dụng được các kiến thức kỹ năng đã học vào đời sống
 • Luôn tạo cơ hội và mở rộng quan hệ giao tiếp xã hội cho trẻ: Khuyến khích sự tự tin và khả năng sáng tạo trong quá trình học tập, khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi giải trí, các cuộc thi, lễ hội,..
 • Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cha mẹ và cộng đồng: Ý nghĩa của việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cần được lan rộng, bằng cách tạo cơ hội cho gia đình và cộng đồng được tham gia các hoạt động trong của trường. Qua đó phối hợp chặt chẽ với gia đình, với cộng đồng để chăm sóc trẻ bằng nhiều hình thức phù hợp với sự phát triển của trẻ.

Xem thêm:

Môi trường trong lớp học

Để trẻ tập trung hứng thú trong học tập, môi trường lớp học cần được thiết kế một cách sinh động, đẹp mắt và tạo được sự hứng thú cho trẻ. Cụ thể, nên sắp xếp không gian gọn gàng, bố trí các khu vực hợp lý thuận tiện cho từng hoạt động, gần gũi và quen thuộc với cuộc sống hằng ngày của các bé. Từ đó, giúp bé phát triển nhiều kỹ năng và nhiều loại trí thông minh khác nhau như: Kỹ năng giao tiếp ứng xửtrí thông minh âm nhạctrí thông minh vận động, khả năng tự vệ,…

Một vài lưu ý khi thiết kế môi trường trong lớp học như sau:

 • Bố trí các góc hoạt động phải sáng sủa, thoáng mát
 • Các góc học động phải có ranh giới rõ ràng, giúp di chuyển dễ dàng, có sự liên kết giữa các góc hoạt động và thuận tiện cho hoạt động quan sát, hướng dẫn của giáo viên.
 • Tên hoặc ký hiệu các góc hoạt động cần được thiết kế dễ nhìn, dễ nhận dạng, đơn giản với trẻ.
 • Bố trí đầy đủ và phù hợp các dụng cụ, đồ chơi, đồ dùng cho trẻ ở từng góc học tập. Các vật dụng này thường xuyên tiếp xúc hằng ngày với các bé, chính vì vậy, khi bố trí các nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi cần đảm bảo vệ sinh, nguồn gốc an toàn. Các loại hình dụng cụ và đồ chơi phải phù hợp với lứa tuổi và cần được sắp xếp cất trữ gọn gàng, ngăn nắp.

Xem thêm: 

Môi trường ngoài trời

Cách xây dựng môi trường ngoài trời cũng ảnh hưởng  đến khả năng tiếp thu kinh nghiệm của trẻ.

Khi thiết kế môi trường ngoài trời cần chú ý như sau:

 • Vị trí các khu vực hoạt động cần được xác định rõ ràng: Bố trí nhiều loại học liệu, đồ chơi và phương tiện đặc trưng, phù hợp cho từng góc. Khu vực sân chơi cần thoáng đãng, sạch sẽ không, có chướng ngại vật, đảm bảo kiểm tra tu chỉnh thường xuyên.
 • Các môi trường xung quanh cần đảm bảo tính thẩm mỹ: Từ đó, môi trường học tập sẽ đem lại ấn tượng cho người nhìn và thu hút trẻ em hứng thú hơn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Xem thêm: 8 Kỹ Năng Xã Hội Cho Trẻ Mầm Non Cần Thiết

Các phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Môi trường ngoài trời giúp trẻ mầm non phát triển toàn diện (Nguồn: ISSP)

Môi trường giáo dục bậc mầm non tại Trường Quốc Tế Saigon Pearl giúp trẻ phát triển toàn diện

Trường Quốc Tế Saigon Pearl (ISSP) là trường quốc tế ở Sài Gòn dành cho trẻ từ 18 tháng đến 11 tuổi tại khu vực Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. ISSP là Trường Mầm Non và Trường Tiểu Học Quốc Tế TP. HCM được chứng nhận bởi tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới là CIS và NEASC. Trường hiện cũng đang là ứng cử viên giảng dạy chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học (IB PYP). Môi trường giáo dục mầm non tại ISSP là một môi trường thân thiện, an toàn với cơ sở vật chất hiện đại giúp đem đến nhiều hứng thú cho trẻ khi tham gia vui chơi, học tập tại trường.

Xem thêm:

Trường Quốc Tế Saigon Pearl (ISSP)

Trường Quốc Tế Saigon Pearl (Nguồn: ISSP)


Qua bài viết trên, mong rằng quý phụ huynh đã hiểu rõ giáo dục lấy trẻ làm trung tâmlà gì cũng như rất nhiều lợi ích thiết thực cho trẻ nhỏ mà phương pháp này mang lại. Để xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm phù hợp và vững chắc giai đoạn đầu sẽ giúp các bé có nền móng phát triển thuận lợi trong tương lai. Nhiệm vụ của giáo dục không gì khác ngoài mang lại những lợi ích tốt nhất và không ngừng đối với sự phát triển của con trẻ. Trường Quốc Tế Saigon Pearl cũng mang trong mình sứ mệnh đó. Trường luôn mong muốn được đồng hành cùng phụ huynh trên hành trình chăm lo cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates