SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2024

Phương án thuê máy vi tính để phục vụ hoạt động dạy và học ngành giáo dục TPHCM

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 3930/SGDĐT-KHTC
Về việc thuê máy vi tính để phục vụ dạy học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
- Hiệu trưởng Trường THPT (công lập);
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021-2030”, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có thể tham khảo phương án thuê máy vi tính để phục vụ hoạt động dạy và học.

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công (Nghị định số 151/2017/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (Thông tư số 58/2016/TT-BTC);

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND).

Về việc thuê máy vi tính để phục vụ dạy học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước:

- Tại Điều 4 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định:

“b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

2. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan nhà nước lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này xem xét, quyết định…”

Hồ sơ đề nghị thuê tài sản được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 151/2017/NĐ-CP .

- Theo Điều 16 của Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định việc thuê tài sản để phục vụ hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện tương tự theo quy định tại Điều 6; Tại Khoản 3 Điều 6 quy định:

“Đối với các tài sản khác (không phải là trụ sở làm việc); giao Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quận - huyện căn cứ vào tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng tài sản quyết định việc thuê tài sản phục vụ hoạt động cho cơ quan, tổ chức mình.”.

Căn cứ các quy định nêu trên đề nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế về nhu cầu sử dụng máy vi tính phục vụ hoạt động dạy học, tổ chức việc thuê tài sản theo đúng quy định.

2. Về kinh phí thực hiện

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị.

3. Về tổ việc tổ chức lựa chọn các đơn vị cung cấp máy vi tính đảm bảo tuân theo quy định của Luật đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
- Giám đốc Sở GDĐT (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates