SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2024

Hướng dẫn Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023 – 2024 tại TPHCM

 

Hướng dẫn Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023 – 2024 tại TPHCM

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM hướng dẫn thực hiện Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023-2024 như thế nào?

Hướng dẫn Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023 – 2024

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM ban hành Công văn 4647/SGDĐT-GDTrHnăm 2023 thực hiện Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023-2024.

Hướng dẫn Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023 – 2024

Hướng dẫn Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023 – 2024 (Hình từ internet)

1. Mục đích, yêu cầu của việc tổ chức Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa tại các trường trung học

Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa là các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa không thuộc các nội dung giáo dục có trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày.

Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa được triển khai thực hiện tại các trường trung học nhằm mục tiêu giúp học sinh phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân; khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động; khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới.

Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa khi được tổ chức thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu:

- Tuân thủ theo qui định của Luật giáo dục, Điều lệ của trường trung học và góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông Quốc hội khóa 13 xác định qua Nghị quyết 88/2014/QH13: “Đổi mới nội dung GDPT theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và định hướng nghề nghiệp; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên”;

- Chương trình nhà trường được xây dựng đảm bảo sự tham gia tự nguyện của học sinh, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và phù hợp với điều kiện tổ chức thực hiện của nhà trường;

- Chương trình nhà trường được triển khai theo nhiệm vụ được giao trong các đề án, kế hoạch của Thành phố và của Ngành giáo dục được triển khai thực hiện tại trường trung học đảm bảo tuân thủ đúng theo các nhiệm vụ được giao trong các đề án, kế hoạch;

Chương trình nhà trường được xây dựng đảm bảo tuân thủ Luật Thực hiện dân chủ cơ sởNghị định 60/2021/NĐ-CPNghị định 24/2021/NĐ-CP.

Việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của học sinh và cha mẹ học sinh từ Chương trình nhà trường tuân thủ các qui định về thu chi tài chính của Sở GDĐT.

2. Các nội dung định hướng việc xây dựng Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa

Chương trình nhà trường thuộc các lĩnh vực giáo dục: Ngôn ngữ và văn học, Toán học, Đạo đức - công dân, Quốc phòng và an ninh, Thể chất, Nghệ thuật, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Công nghệ - Tin học, Hướng nghiệp.

Chương trình nhà trường thuộc các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường được qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông (hoạt động trải nghiệm có chức năng chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đạo đức, giá trị, niềm tin, lý tưởng, thẩm mĩ, sức khoẻ, thái độ lao động, nguyên tắc hành vi, lối sống và kỹ năng sống…).

Chương trình nhà trường thực hiện các đề án, kế hoạch của Thành phố và Ngành giáo dục.

3. Hướng dẫn xây dựng, thực hiện Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa

Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa của trường trung học;

Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện Chương trình nhà trường trong năm học;

Xác định mục đích, mục tiêu giáo dục của Chương trình nhà trường;

Xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức Chương trình nhà trường; tổ chức lấy ý kiến các Tổ/ nhóm, cá nhân có liên quan;

Thông qua Hội đồng trường trong phiên họp đầu năm học và gửi báo cáo cho cơ quan quản lý giáo dục trước khi thực hiện;


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 4647/SGDĐT-GDTrH 
V/v thực hiện Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023 - 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

Căn cứ Luật số 10/2022/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 09 năm 2020 Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024;

Căn cứ Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT) (gọi chung là trường trung học) thực hiện Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa (gọi tắt là Chương trình nhà trường) năm học 2023 - 2024 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu của việc tổ chức Chương trình nhà trường tại các trường trung học

Chương trình nhà trường là các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa không thuộc các nội dung giáo dục có trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày. Chương trình nhà trường được triển khai thực hiện tại các trường trung học nhằm mục tiêu giúp học sinh phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân; khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động; khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới.

Chương trình nhà trường khi được tổ chức thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu:

- Tuân thủ theo qui định của Luật giáo dục, Điều lệ của trường trung học và góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông Quốc hội khóa 13 xác định qua Nghị quyết số 88/2014/QH13: “Đổi mới nội dung GDPT theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và định hướng nghề nghiệp; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên”;

- Chương trình nhà trường được xây dựng đảm bảo sự tham gia tự nguyện của học sinh, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và phù hợp với điều kiện tổ chức thực hiện của nhà trường;

- Chương trình nhà trường được triển khai theo nhiệm vụ được giao trong các đề án, kế hoạch của Thành phố và của Ngành giáo dục được triển khai thực hiện tại trường trung học đảm bảo tuân thủ đúng theo các nhiệm vụ được giao trong các đề án, kế hoạch;

Chương trình nhà trường được xây dựng đảm bảo tuân thủ Luật số 10/2022/QH15 thực hiện dân chủ cơ sở, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục công lập.

Việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của học sinh và cha mẹ học sinh từ Chương trình nhà trường tuân thủ các qui định về thu chi tài chính của Sở GDĐT.

2. Các nội dung định hướng việc xây dựng Chương trình nhà trường

Chương trình nhà trường thuộc các lĩnh vực giáo dục: Ngôn ngữ và văn học, Toán học, Đạo đức - công dân, Quốc phòng và an ninh, Thể chất, Nghệ thuật, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Công nghệ - Tin học, Hướng nghiệp.

Chương trình nhà trường thuộc các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường được qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông (hoạt động trải nghiệm có chức năng chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đạo đức, giá trị, niềm tin, lý tưởng, thẩm mĩ, sức khoẻ, thái độ lao động, nguyên tắc hành vi, lối sống và kỹ năng sống…).

Chương trình nhà trường thực hiện các đề án, kế hoạch của Thành phố và Ngành giáo dục.

3. Hướng dẫn xây dựng, thực hiện Chương trình nhà trường

Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình nhà trường của trường trung học;

Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện Chương trình nhà trường trong năm học;

Xác định mục đích, mục tiêu giáo dục của Chương trình nhà trường;

Xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức Chương trình nhà trường; tổ chức lấy ý kiến các Tổ/ nhóm, cá nhân có liên quan;

Thông qua Hội đồng trường trong phiên họp đầu năm học và gửi báo cáo cho cơ quan quản lý giáo dục trước khi thực hiện;

Thực hiện công khai theo qui định và kiểm tra nội bộ nhà trường theo kế hoạch.

Trên cơ sở của hướng dẫn và các qui định hiện hành, hiệu trưởng các trường trung học xây dựng kế hoạch thực hiện và chuẩn bị nội dung báo cáo về Sở GDĐT (thông qua phòng Giáo dục Trung học - theo mẫu đính kèm). Thời hạn báo cáo: hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm 2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo, đề xuất với Sở GDĐT xem xét, xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở GDĐT (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDTrH (Hùng).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bảo Quốc

BIỂU MẪU

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Đơn vị báo cáo: ….

TT

Tên Chương trình nhà trường

Thời điểm bắt đầu triển khai

Địa điểm thực hiện

Quy mô/đối tượng

Tổ/nhóm phụ trách

Ghi chú

I

1

2

II

1

2


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates