SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

Bộ Chính trị: Sớm tổng kết việc xã hội hóa giáo dục mầm non và phổ thông

 


Bộ Chính trị ban hành kết luận yêu cầu tiếp tục việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó sớm tổng kết mô hình tự chủ đơn vị sự nghiệp công, chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non, phổ thông.


Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành kết luận về việc thực hiện Nghị quyết 19 năm 2017 của T.Ư Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị quyết 19).


Một số nơi còn tư tưởng bao cấp, ỷ lại


Theo đó, Bộ Chính trị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 19 đạt được một số kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an sinh, thực hiện mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội.


Tuy vậy, Bộ Chính trị cũng khẳng định vẫn còn một số hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện. Cụ thể như chưa thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp; cơ chế tự chủ tài chính; định mức kinh tế, kỹ thuật làm cơ sở để định giá dịch vụ sự nghiệp công; trách nhiệm công khai, minh bạch, giải trình.

Một số nơi sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn máy móc, cào bằng, chưa gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Hiệu quả hoạt động của nhiều đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp chưa đáp ứng yêu cầu.

Cùng đó, chính sách xã hội hóa chưa thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được quan tâm đúng mức; một số cá nhân, đơn vị còn vi phạm pháp luật.

Bộ Chính trị khẳng định những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu chưa sâu sắc, chưa quyết liệt. Công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra chưa thường xuyên; một số nơi còn thụ động, tư tưởng bao cấp, ỷ lại Nhà nước còn phổ biến.


Tiếp tục tăng ngân sách, đổi mới việc phân bổ


Từ đó, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu rà soát, sửa đổi pháp luật để bảo đảm khuôn khổ pháp lý về tổ chức bộ máy, tiêu chí và điều kiện sắp xếp, nhân lực và cơ cấu đội ngũ, chế độ, chính sách, chú trọng chính sách thu hút nhân tài, người có chuyên môn nghiệp vụ giỏi; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chính sách tiền lương phù hợp với đặc thù của ngành, lĩnh vực sự nghiệp, chính sách xã hội hóa phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước…

"Nghiên cứu xây dựng, ban hành văn bản pháp luật điều chỉnh chung đối với đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện Nghị quyết 19", Bộ Chính trị kết luận.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng.

Trong đó, tiếp tục tăng ngân sách nhà nước và đổi mới việc phân bổ ngân sách theo hướng tập trung cho dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các địa bàn khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch, lộ trình cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.


Tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp công

Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng kế hoạch, lộ trình tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập từ nay đến năm 2030 theo mục tiêu Nghị quyết 19.

Các đơn vị sau sắp xếp phải có tổ chức bộ máy phù hợp, cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức gắn với vị trí việc làm; phương thức quản lý theo hướng tiên tiến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, KH-CN.

Theo Bộ Chính trị, cần sớm tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ; chính sách thí điểm xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; thi tuyển và thuê giám đốc điều hành đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng đó, Bộ Chính trị yêu cầu nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa, nhất là chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, phí, tín dụng, thu hút đầu tư đối với dịch vụ sự nghiệp công.

Theo đó, các chính sách xã hội hóa phải sát với thực tiễn, khả thi, bình đẳng để phát triển nhanh các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất là trong lĩnh vực GD-ĐT, giáo dục nghề nghiệp, y tế, KH-CN ở những nơi có đủ điều kiện, các thành phố, đô thị lớn có dân số tăng nhanh; hoàn thành việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ bệnh viện và trường học).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates