SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023

Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non. Thông tư ban hành kèm theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, gồm 4 phần:

Phần 1. Mục đích

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên mầm non (GVMN); căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non (GDMN).

Phần 2. Đối tượng bồi dưỡng:

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX)  giáo viên mầm non áp dụng đối với giáo viên đang chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tại nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở GDMN).

Phần 3. Nội dung Chương trình:

- Nội dung chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của GDMN cả nước (gọi là nội dung chương trình bồi dưỡng 1).

  Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về chủ trương, chính sách phát triển GDMN, Chương trình GDMN, các hoạt động giáo dục thuộc Chương trình GDMN.

- Nội dung chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển GDMN của mỗi địa phương (gọi là nội dung chương trình bồi dưỡng 2).

  Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về  chính sách, định hướng phát triển giáo dục mầm non của địa phương, thực hiện Chương trình GDMN; phối hợp với các dự án để triển khai kế hoạch BDTX (nếu có).

 - Nội dung chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (gọi là nội dung chương trình bồi dưỡng 3).

GVMN tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp. Số lượng mô đun tự chọn hằng năm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Mục IV của Chương trình này. Các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp, gồm có 35 mô đun (ký hiệu GVMN 1, GVMN 2…GVMN 34). Tổng số tiết là 740 tiết, thời lượng mỗi mô đun 20 tiết (10 tiết lý thuyết, 10 tiết thực hành), riêng một mô đun GVMN 06, GVMN 14 và GVMN 28 thời lượng 40 tiết (20 tiết lý thuyết; 20 tiết thực hành). Các mô đun được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, cụ thể:

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn nghiệp vụ sư phạm

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chuẩn 4.Phối hợp với gia đình và cộng đồng

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc và công nghệ thông tin; thể hiện khả năng nghệ thuật trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

Phần IV. Hướng dẫn thực hiện chương trình

1. Việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non gồm 03 nội dung chương trình bồi dưỡng đã xác định tại mục III của Chương trình này.

2. Thời lượng bồi dưỡng:

a) Mỗi giáo viên thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên với thời lượng 120 tiết/năm học, bao gồm:

- Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương trình bồi dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học);

b) Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học, các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng chương trình bồi dưỡng 01 và chương trình bồi dưỡng 02 phù hợp nhưng không thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng thường xuyên bắt buộc trong năm học của mỗi giáo viên mầm non (đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm);

c) Căn cứ nội dung chương trình bồi dưỡng 03, giáo viên tự chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định.

3. Việc triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates