SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023

Nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên mầm non theo quy định mới nhất 2023?

 GVMN).

Nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên mầm non theo quy định mới nhất 2023?


Cho tôi hỏi nội dung chương trình bồi dưỡng giá viên mầm non theo quy định mới nhất gồm những gì? Câu hỏi của chị Thơ (Quảng Trị).

Ai tham gia bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định mới?

Căn cứ theo Mục I của Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm Quyết định 2000/QĐ-BGDĐT năm 2023 có quy định về đối tượng bồi dưỡng như sau:

ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
1. Viên chức giảng dạy chương trình giáo dục mầm non bao gồm: giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (sau đây gọi chung là giáo viên mầm non) trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập công lập (sau đây gọi chung là trường mầm non) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.
2. Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (GVMN).

Như vậy, các đối tượng tham gia chương trình bồi dưỡng bao gồm:

- Giáo viên mầm non trong các trường mầm non chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định.

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (

Nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên mầm non theo quy định mới nhất 2023?

Nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên mầm non theo quy định mới nhất 2023?

Căn cứ theo Mục III của Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm Quyết định 2000/QĐ-BGDĐT năm 2023 có quy định về nội dung chương trình như sau:

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

+ Chương trình gồm 08 chuyên đề, được bố cục thành 03 phần:

- Phần I: Kiến thức chung (gồm 03 chuyên đề).

- Phần II: Kiến thức về hoạt động nghề nghiệp (gồm 05 chuyên đề).

- Phần III: Đánh giá kết quả bồi dưỡng.

+ Thời gian bồi dưỡng:

- Tổng thời gian là: 03 tuần x 05 ngày làm việc/tuần x 08 tiết/ngày = 120 tiết (có thể tổ chức vào ngày nghỉ, tổng thời gian 120 tiết).

- Phân bổ thời gian:

+ Lý thuyết, thảo luận: 72 tiết;

+ Giải quyết bài tập tình huống, hướng dẫn thực hành: 44 tiết;

+ Đánh giá kết quả bồi dưỡng: 04 tiết.

2. Cấu trúc chương trình

CẤU TRÚC

Mục tiêu sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì?

Căn cứ theo Mục II của Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm Quyết định 2000/QĐ-BGDĐT năm 2023 có quy định về mục tiêu như sau:

1. Mục tiêu chung

Trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp và bồi dưỡng thái độ tích cực cho giáo viên mầm non trong hoạt động nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN.

2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng học viên có thể đạt được những mục tiêu cụ thể như sau:

- Hiểu đúng, đầy đủ, chính xác chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục mầm non và có thể triển khai thực hiện vào các nhiệm vụ được giao;

- Phân tích được những nội dung cơ bản về quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non;

- Phân tích được các xu thế cập nhật về phát triển GDMN trên thế giới, các quan điểm đổi mới giáo dục mầm non trong bối cảnh hiện nay;

- Xác định được vai trò, vị trí, trách nhiệm và tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn nghiệp vụ trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Chủ động trong phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục mầm non;

- Thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người tham gia bồi dưỡng được cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi nào?

Căn cứ theo Phần III Mục IV của Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non ban hành kèm Quyết định 2000/QĐ-BGDĐT năm 2023 có quy định về đánh giá kết quả bồi dưỡng của học viên như sau:

3. Đánh giá kết quả bồi dưỡng
a) Học viên được đánh giá đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định nếu đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:
- Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng.
- Làm bài đánh giá kết quả bồi dưỡng theo yêu cầu của cơ sở bồi dưỡng và đạt kết quả từ 05 (năm) điểm trở lên.
- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi dưỡng viên chức; nội quy học tập của cơ sở bồi dưỡng.
b) Trường hợp học viên có bài kiểm tra hoặc bài thu hoạch hoặc bài tiểu luận theo yêu cầu của cơ sở bồi dưỡng đạt dưới 05 (năm) điểm thì được làm lại bài kiểm tra hoặc viết lại bài thu hoạch hoặc viết lại tiểu luận 01 (một) lần theo nội quy của cơ sở bồi dưỡng.
c) Cơ sở bồi dưỡng quy định cụ thể đối với các trường hợp không đáp ứng yêu cầu để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng trong nội quy bồi dưỡng.

Như vậy học viên sẽ được đánh giá đạt yêu cầu và cấp chứng chỉ bồi dưỡng khi đáp ứng yêu cầu:

- Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng.

- Làm bài đánh giá kết quả bồi dưỡng theo yêu cầu của cơ sở bồi dưỡng và đạt kết quả từ 05 (năm) điểm trở lên.

- Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi dưỡng viên chức; nội quy học tập của cơ sở bồi dưỡng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates