SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2019/TT- BGDĐT ngày    tháng    năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Mục đích

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng  yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông với yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

II. Đối tượng bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy ở trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông).

III. Nội dung chương trình bồi dưỡng

1. Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ năm học các cấp học phổ thông áp dụng trong cả nước (gọi là nội dung chương trình bồi dưỡng 01)

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

2. Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (gọi là nội dung chương trình bồi dưỡng 02)

 Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục phổ thông của địa phương, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).

3. Nội dung chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (gọi là nội dung chương trình bồi dưỡng 03)

Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành. Số lượng mô đun tự chọn hằng năm thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Mục IV của Chương trình này. Các mô đun bồi dưỡng, cụ thể như sau:

a) Mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học

Yêu cầu bồi dưỡng 
theo Chuẩn

Mã 
mô đun

 

Tên và nội dung chính của mô đun

 

Yêu cầu cần đạt

Thời gian 
thực hiện (tiết)

 

 

 

 

Lý thuyết

Thực hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

I. Phẩm chất nhà giáo

TH 1

Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáotrong bối cảnh hiện nay

1. Phẩm chất đạo đức của nhà giáo trong bối cảnh hiện nay

2. Các quy định về đạo đức nhà giáo

3. Tự bồi dưỡng, rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo

 

- Phân tích được thực trạng đạo đức của nhà giáo (những bất cập, những tấm gương đạo đức nhà giáo tác động đến hoạt động giáo dục đạo đức và dạy học học sinh); Liên hệ với đạo đức giáo viên tiểu học trong bối cảnh hiện nay;

- Vận dụng được các quy định về đạo đức nhà giáo để xây dựng và thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng, rèn luyện bản thân nâng cao tấm gương đạo đức nhà giáo;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện phấn đấu nâng cao đạo đức nhà giáo.

8

12

 

TH

2

Xây dựng phong cách của giáo viên tiểu học trong bối cảnh hiện nay

1. Bối cảnh xã hội và nghề nghiệp giáo viên tiểu học trong bối cảnh hiện nay

2. Những yêu cầu về phong cách của giáo viên tiểu học trong bối cảnh hiện nay; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm

3. Xây dựng và rèn luyện tác phong, hình thành phong cách nhà giáo

- Phân tích được những yêu cầu về phong cáchđối với giáo viên nói chung, đối với giáo viên tiểu học nói riêng trong bối cảnh hiện nay;

- Vận dụng để thực hành, xử lý các tình huống ứng xử sư phạm trong nhà trường và đề xuất được giải pháp để rèn luyện tác phong, phong cách nhà giáo (bao gồm các kĩ năng kiềm chế cảm xúc, kĩ năng giải quyết xung đột…);

- Hỗ trợ được đồng nghiệp trong rèn luyện tác phong và hình thành phong cách nhà giáo.

8

12

 

II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

TH 3

Phát triển chuyên môn của bản thân

1. Tẩm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để phát triển chuyên môn của bản thân

3. Nội dung nghiên cứu, cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của  bản thân ở trường tiểu học

- Phân tích được tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân; Xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân;

- Vận dụng được nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân trong hoạt động dạy học và giáo dục ở trường tiểu học như: Yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tiểu học; Đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu học; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm; Lựa chọn và sử dụng học liệu dạy học ở trường tiểu học; Phát triển chuyên môn nghiệp vụ giáo viên tiểu học thông qua kết nối, chia sẻ tri thức trong cộng đồng học tập….

- Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

16

24

 

 

TH 4

 

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

1. Những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường tiểu học

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường tiểu học

3Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong trường tiểu học

- Trình bày được một số vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học ;

Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục và tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

16

24

 

TH 5

 

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

2. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 

3. Một số phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh 

Phân tích được những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học;

- Vận dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục để tổ chức dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh tiểu học (Dạy học tích hợp ở trường tiểu học; Dạy học phân hóa ở trường tiểu học; Tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật ở trường tiểu học; Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực ở trường tiểu học...);

- Hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm vận dụng các phương pháp, kỹ thuậtdạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường tiểu học.

16

24

 

TH 6

 

Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

1. Khái niệm về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học

2. Phương pháphình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh tiểu học

3. Phương thức xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh tiểu học 

- Trình bày và minh hoạ được các khái niệm kiểm tra đánh giá; phương pháp, hình thức và kĩ thuật kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học;

- Vận dụng các phương pháp, hình thức và công cụphương thức xây dựng các tiêu chí, ma trận, hoạt động và các câu hỏi đánh giá năng lực học sinh tiểu học, để kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học, đồng thời chỉ ra sự tiến bộ của học sinh trên đường phát triển năng lực ..;

- Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

16

24

 

TH 7

Tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

1. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi của từng đối tượng học sinh tiểu học

2. Quy định và tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ học sinh ở trường tiểu học

3. Một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học vàgiáo dục 

- Phân tích được các đặc điểm tâm lý của các đối tượng học sinh tiểu học, chú trọng phân tích được tâm sinh lý của học sinh đầu cấp và cuối cấp tiểu học, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

- Vận dụng các quy định về công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh để thực hiện hiệu quả các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh ở trường tiểu học. Vận dụng được một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục: Tạo động lực học tập; tổ chức hoạt động trải nghiệm; Giáo dục kỹ năng sống; Hỗ trợ tâm lý cho học sinh đầu cấp, cuối cấp tiểu học;….

- Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học học sinh ở trường tiểu học

16

24

III. Xây dựng môi trường giáo dục

 

 

TTH 8

Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học

1. Sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học

2. Các giá trị cốt lõi và cách thức phát triển văn hóa nhà trường tiểu học

3. Một số biện pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường tiểu học

 

- Phân tích được sự cần thiết, giá trị cốt lõi  (văn hóa ứng xử trong lớp học, trong nhà trường...), cách thức xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tiểu học;

- Vận dụng được một số biện pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường tiểu học; vận dụng một số biện pháp xây dựng và phát triển mối quan hệ thân thiện của học sinh tiểu học; phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục ở trường tiểu họcGiáo dục về bảo tồn và phát huy văn hóa mang tính vùng miền, dân tộc...;

- Hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường tiểu học.

8

12

 

TH

9

Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường tiểu học

1. Một số vấn đề khái quát về quyền dân chủ trong trường tiểu học;

2. Biện pháp thực hiện quyền dân chủ của giáo viên và học sinh ở trường tiểu học

3. Biện pháp thực hiện quyền dân chủ của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ ở trường tiểu học

- Trình bày được một số vấn đề khái quát về quyền dân chủ trong trường tiểu học (Khái niệm, vai trò, quy định...);  một số biện pháp thực hiện quyền dân chủ của giáo viên và học sinh, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ ở trường tiểu học;

- Vận dụng được một số biện pháp thực hiện, ngăn chặn và phát huy quyền dân chủ của  học sinh, bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp.

8

12

 

TH

10

Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học

1. Vấn đề an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường tiểu học hiện nay

2. Quy định và biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học

3. Một số biện pháp tăng cường đảm bảo trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học trong bối cảnh hiện nay 

- Phân tích được thực trạng vấn đề an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học trong bối cảnh hiện nay;

- Vận dụng được các quy định và các biện pháp (trong đó chú trọng vận dụng được các biện pháp Quản lý lớp học đối với giáo viên tiểu học; Giáo dục phòng chống rủi ro, thương tích, xâm hại cho học sinh tiểu học; Giáo dục kỷ luật tích cực trong trường tiểu học...) để xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

- Hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học.

16

24

IV. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

TH

11

 

Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và các bên liên quantrong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh tiểu học

1. Vai trò của việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan

2. Quy định về mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan

3. Biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan

- Phân tích được vai trò của việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan;

- Vận dụng được các quy định hiện hành và các biện pháp để tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan; 

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng các biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

8

12

 

TH

12

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh tiểu học

1. Sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường tiểu học.

2. Quy định của ngành về việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường tiểu học.

3Một số kỹ năng tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường tiểu học.

 

Phân tích được sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường tiểu học.

Trình bày và vận dụng được quy định của ngành về phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hộitrong  hoạt động dạy học học sinh ở trường tiểu học; Vận dụng được các kỹ năng cung cấp, tiếp nhận thông tin từ gia đình về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh tiểu học; kỹ năng giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ gia đình và xã hội về quá trình học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học để xây dựng và thực hiện các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ và động viên học sinh tiểu học học tập, thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn học ở trường tiểu học.

- Hỗ trợ động nghiệp trong việc thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong  hoạt động  dạy học ở trường tiểu học  

8

12

 

TH

13

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học

1. Sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học.

2. Nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường; quy định tiếp nhận thông tin từ các bên liên quan về đạo đức, lối sống của học sinh tiểu học

3Một số kỹ năng tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường tiểu học.

- Trình bày được quy định của ngành về phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong  giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường tiểu học;

- Vận dụng được các quy định, quy tắc văn hóa ứng xử và kỹ năng để giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi và thực hiện kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường tiểu học;

- Hỗ trợ động nghiệp trong việc thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường tiểu học .

8

12

V. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

 

TH

14

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên tiểu học

1. Tầm quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên tiểu học hiện nay

2. Tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên tiểu học

3. Phương pháp tự học và lựa chọn tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân độc đối với giáo viên ở trường tiểu học

- Phân tích được tầm quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên tiểu học hiện nay;

Lựa chọn được tài nguyên và vận dụng được phương pháp tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân độc đối với giáo viên ở trường tiểu học;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc lựa chọn tài nguyên và vận dụng được phương pháp tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân độc đối với giáo viên ở trường tiểu học

8

12

 

TH

15

ng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạyhọc và giáo dục học sinh tiểu học

1. Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh tiểu học

2. Các phần mềm và thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường tiểu học

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường tiểu học

- Trình bày được vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học;

- Vận dụng các phần mềm, học liệu số và thiết bị công nghệ (internet; trường học kết nối; hệ thống quản lý học tập trực tuyến: LMS, TEMIS...) để thiết kế kế hoach bài học, kế hoạch giáo dục và quản lý học sinh ở trường tiểu học; trong hoạt động tự học, tự bồi dưỡng; 

- Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lý học sinh ở trường tiểu học.

16

24

 

b) Mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp dành cho giáo viên trung học cơ sở

Yêu cầu bồi dưỡng 
theo Chuẩn

Mã 
mô đun

 

Tên và nội dung chính của mô đun

 

Yêu cầu cần đạt

Thời gian 
thực hiện (tiết)

 

 

 

 

Lý thuyết

Thực hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

I. Phẩm chất nhà giáo

THCS1

Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay

1. Phẩm chất đạo đức của nhà giáo trong bối cảnh hiện nay

2. Các quy định về đạo đức nhà giáo

3. Tự bồi dưỡng, rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo

 

- Phân tích được thực trạng đạo đức của nhà giáo (những bất cập, những tấm gương đạo đức nhà giáo tác động đến hoạt động giáo dục đạo đức và dạy học học sinh); Liên hệ với đạo đức giáo viên trung học cơ sở trong bối cảnh hiện nay;

- Vận dụng được các quy định về đạo đức nhà giáo để xây dựng và thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng, rèn luyện bản thân nâng cao tấm gương đạo đức nhà giáo;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện phấn đấu nâng cao đạo đức nhà giáo.

8

12

 

THCS2

Xây dựng phong cách của giáo viên trung học cơ sở trong bối cảnh hiện nay

1. Bối cảnh xã hội và nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trong bối cảnh hiện nay

2. Những yêu cầu về phong cách của giáo viên trung học cơ sở trong bối cảnh hiện nay; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm

3. Xây dựng và rèn luyện tác phonghình thành phong cách nhà giáo

- Phân tích được những yêu cầu về phong cách đối với giáo viên nói chung, đối với giáo viên trung học cơ sở nói riêng trong bối cảnh hiện nay;

- Vận dụng để thực hành, xử lý các tình huống ứng xử sư phạm trong nhà trường và đề xuất được giải pháp để rèn luyện tác phong, phong cách nhà giáo (bao gồm các kĩ năng kiềm chế cảm xúc, kĩ năng giải quyết xung đột…);

- Hỗ trợ được đồng nghiệp trong rèn luyện tác phong và hình thành phong cách nhà giáo.

8

12

 

II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

THCS 3

Phát triển chuyên môn của bản thân

1. Tẩm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để phát triển chuyên môn của bản thân

3. Nội dung nghiên cứu, cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân giáo viên trường trung học cơ sở 

- Phân tích được tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân; Xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân; 

- Vận dụng được nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của  bản thân trong hoạt động dạy học và giáo dục ở trường trung học cơ sở như: Yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở; Đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường trung học cơ sở; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm; Lựa chọn và sử dụng học liệu dạy học ở trường trung học cơ sở; Phát triển chuyên môn nghiệp vụ giáo viên trung học cơ sởthông qua kết nối, chia sẻ tri thức trong cộng đồng học tập….

- Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

16

24

 

 

THCS 4

 

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở

1. Những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở 

3Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong trường trung học cơ sở

- Trình bày được một số vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở ;

Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục và tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở.

16

24

 

THCS 5

 

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở

2. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 

3. Một số phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh 

Phân tích được những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở;

- Vận dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục để tổ chức dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trung học cơ sở (Dạy học tích hợp ở trường trung học cơ sở; Dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở; Tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục hòa nhập ở trường trung học cơ sở; Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực ở trường trung học cơ sở...);

- Hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở.

16

24

 

THCS6

 

Kiểm tra, đánh giá học sinh trung học cơ sở theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

1. Khái niệm về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở

2. Phương pháphình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh trung học cơ sở

3. Phương thức xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh trung học cơ sở 

- Trình bày và minh hoạ được các khái niệm kiểm tra đánh giá; phương pháp, hình thức và kĩ thuật kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở;

- Vận dụng các phương pháp, hình thức và công cụphương thức xây dựng các tiêu chí, ma trận, hoạt động và các câu hỏi đánh giá năng lực học sinh trung học cơ sở... để kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở, đồng thời chỉ ra sự tiến bộ của học sinh trên đường phát triển năng lực;

- Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh trung học cơ sở theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

16

24

 

THCS 7

Tư vấn và hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học

1. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi của từng đối tượng học sinh trung học cơ sở

2. Quy định và tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ học sinh ở trường trung học cơ sở;  

3. Một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho học sinh trung học cơ sở trong hoạt động dạy học  và giáo dục

- Phân tích được các đặc điểm tâm lý của các đối tượng học sinh trung học cơ sở, chú trọng phân tích được tâm sinh lý của học sinh đầu cấp và cuối cấp trung học cơ sở, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

- Vận dụng các quy định về công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh để thực hiện hiệu quả các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh ở trường trung học cơ sở. Vận dụng được một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động dạy học và giáo dục: Tạo động lực học tập; Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống; ; Tư vấn giới tính và sức khỏe sinh sản; Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; Tư vấn học tập và hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở….

- Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học học sinh ở trường trung học cơ sở

16

24

III. Xây dựng môi trường giáo dục

 

 

THCS 8

Xây dựng văn hóa nhà trường trung học cơ sở

1. Sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa nhà trường trung học cơ sở

2. Các giá trị cốt lõi và cách thức phát triển văn hóa nhà trường trung học cơ sở

3. Một số biện pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường trung học cơ sở

 

- Phân tích được sự cần thiết, giá trị cốt lõi  (văn hóa ứng xử trong lớp học, trong nhà trường...), cách thức xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường trung học cơ sở;

- Vận dụng được một số biện pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường trung học cơ sở; vận dụng một số biện pháp xây dựng và phát triển mối quan hệ thân thiện của học sinh trung học cơ sở; phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục ở trường trung học cơ sở; Giáo dục về bảo tồn và phát huy văn hóa mang đặc thù vùng miền...;

- Hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường trung học cơ sở.

8

12

 

THCS9

Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trung học cơ sở

1. Một số vấn đề khái quát về quyền dân chủ trong trường trung học cơ sở;

2. Biện pháp thực hiện quyền dân chủ của giáo viên và học sinh ở trường trung học cơ sở

3. Biện pháp thực hiện quyền dân chủ của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ ở trường trung học cơ sở

- Trình bày được một số vấn đề khái quát về quyền dân chủ trong trường trung học cơ sở (Khái niệm, vai trò, quy định...);  một số biện pháp thực hiện quyền dân chủ của giáo viên và học sinh, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ ở trường trung học cơ sở;

- Vận dụng được một số biện pháp thực hiện, ngăn chặn và phát huy quyền dân chủ của  học sinh, bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp.

8

12

 

THCS 10

Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường trung học cơ sở

1. Vấn đề an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường trung học cơ sở hiện nay

2. Quy định và biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường trung học cơ sở

3. Một số biện pháp tăng cường đảm bảo trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường trung học cơ sở trong bối cảnh hiện nay 

- Phân tích được thực trạng vấn đề an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường trung học cơ sở trong bối cảnh hiện nay;

- Vận dụng được các quy định và các biện pháp (Quản lý lớp học đối với giáo viên trung học cơ sở; Giáo dục kỷ luật tích cực trong trường trung học cơ sở; bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở...) để xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

- Hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường trung học cơ sở.

16

24

IV. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

THCS 11

 

Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trung học cơ sở

1. Vai trò của việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan 

2. Quy định về mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan 

3. Biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan

- Phân tích được vai trò của việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan;

- Vận dụng được các quy định hiện hành và các biện pháp để tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan; 

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng các biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

8

12

 

THCS 12

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trung học cơ sở

1. Sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường trung học cơ sở.

2. Quy định của ngành về việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường trung học cơ sở.

3Một số kỹ năng tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường trung học cơ sở.

 

- Phân tích được sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường trung học cơ sở.

- Trình bày và vận dụng được quy định của ngành về phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong  hoạt động dạy học học sinh ở trường trung học cơ sởvận dụng được các kỹ năng cung cấp, tiếp nhận thông tin từ gia đình về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trung học cơ sở; kỹ năng giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ gia đình và xã hội về quá trình học tập, rèn luyện của học sinh trung học cơ sở ....để xây dựng và thực hiện các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ và động viên học sinh trung học cơ sở học tập, thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn học ở trường trung học cơ sở.

- Hỗ trợ động nghiệp trong việc thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong  hoạt động  dạy học ở trường trung học cơ sở  

8

12

 

THCS 13

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở

1. Sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở.

2. Nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường; quy định tiếp nhận thông tin từ các bên liên quan về đạo đức, lối sống của học sinh trung học cơ sở 

3Một số kỹ năng tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường trung học cơ sở.

- Trình bày được quy định của ngành về phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong  giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường trung học cơ sở;

- Vận dụng được các quy định, quy tắc văn hóa ứng xử và kỹ năng để giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi và thực hiện kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường trung học cơ sở;

- Hỗ trợ động nghiệp trong việc thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường trung học cơ sở .

8

12

V. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

 

THCS 14

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trung học cơ sở

1. Tầm quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trung học cơ sở hiện nay
2. Tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trung học cơ sở

3. Phương pháp tự học và lựa chọn tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân độc đối với giáo viên trung học cơ sở

- Phân tích được tầm quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trung học cơ sở hiện nay;

Lựa chọn được tài nguyên và vận dụng được phương pháp tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân độc đối với giáo viên trung học cơ sở;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc lựa chọn tài nguyên và vận dụng được phương pháp tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân độc đối với giáo viên trung học cơ sở.

8

12

 

THCS 15

ng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trung học cơ sở

1. Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh trung học cơ sở

2. Các phần mềm và thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường trung học cơ sở

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường trung học cơ sở

- Trình bày được vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trung học cơ sở;

- Vận dụng các phần mềm, học liệu số và thiết bị công nghệ (internet; trường học kết nối; hệ thống quản lý học tập trực tuyến: LMS, TEMIS...) để thiết kế kế hoach bài học, kế hoạch giáo dục và quản lý học sinh ở trường trung học cơ sở; trong hoạt động tự học, tự bồi dưỡng; 

- Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lý học sinh ở trường trung học cơ sở.

16

24

 

 

 

 

c) Mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp dành cho giáo viên trung học phổ thông

Yêu cầu bồi dưỡng 
theo Chuẩn

Mã 
mô đun

 

Tên và nội dung chính của mô đun

 

Yêu cầu cần đạt

Thời gian 
thực hiện (tiết)

 

 

 

 

Lý thuyết

Thực hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

I. Phẩm chất nhà giáo

THPT 1

Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay

1. Phẩm chất đạo đức của nhà giáo trong bối cảnh hiện nay

2. Các quy định về đạo đức nhà giáo

3. Tự bồi dưỡng, rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo

 

- Phân tích được thực trạng đạo đức của nhà giáo (những bất cập, những tấm gương đạo đức nhà giáo tác động đến hoạt động giáo dục đạo đức và dạy học học sinh); Liên hệ với đạo đức giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay;

- Vận dụng được các quy định về đạo đức nhà giáo để xây dựng và thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng, rèn luyện bản thân nâng cao tấm gương đạo đức nhà giáo;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc rèn luyện phấn đấu nâng cao đạo đức nhà giáo.

8

12

 

THPT 2

Xây dựng phong cách của giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay

1. Bối cảnh xã hội và nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay

2. Những yêu cầu về phong cách của giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm

3. Xây dựng và rèn luyện tác phong, hình thành phong cách nhà giáo

- Phân tích được những yêu cầu về phong cách đối với giáo viên nói chung, đối với giáo viên trung học phổ thông nói riêng trong bối cảnh hiện nay;

- Vận dụng để thực hành, xử lý các tình huống ứng xử sư phạm trong nhà trường  và đề xuất được giải pháp để rèn luyện tác phong, phong cách nhà giáo (bao gồm các kĩ năng kiềm chế cảm xúc, kĩ năng giải quyết xung đột…);

- Hỗ trợ được đồng nghiệp trong rèn luyện tác phong và hình thành phong cách nhà giáo.

8

12

 

II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

THPT 3

Phát triển chuyên môn của bản thân

1. Tẩm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân

2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để phát triển chuyên môn của bản thân

3. Nội dung nghiên cứu, cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của  bản thân ở trường trung học phổ thông 

- Phân tích được tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân; Xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng để phát triển bản thân; 

- Vận dụng được nội dung cập nhật yêu cầu đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân trong hoạt động dạy học và giáo dục ở trường trung học phổ thông như: Yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trung học phổ thông; Đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường trung học phổ thông; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của giáo viên chủ nhiệm; Lựa chọn và sử dụng học liệu dạy học ở trường trung học phổ thông; Phát triển chuyên môn nghiệp vụ giáo viên trung học phổ thông thông qua kết nối, chia sẻ tri thức trong cộng đồng học tập….

- Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

16

24

 

 

THPT 4

 

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông

1. Những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông 

3Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong trường trung học phổ thông

- Trình bày được một số vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông ;

Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục và tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông.

16

24

 

THPT 5

 

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông

2. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 

3. Một số phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh 

Phân tích được những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông;

- Vận dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục để tổ chức dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trung học phổ thông (Dạy học tích hợp ở trường trung học phổ thông; Dạy học phân hóa ở trường trung học phổ thông; Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực ở trường trung học phổ thông...);

- Hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông.

16

24

 

THPT 6

 

Kiểm tra, đánh giá học sinh trung học phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

1. Khái niệm về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông

2. Phương pháphình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh trung học phổ thông

3. Phương thức xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh trung học phổ thông.

- Trình bày và minh hoạ được các khái niệm kiểm tra đánh giá; phương pháp, hình thức và kĩ thuật kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông;

- Vận dụng các phương pháp, hình thức và công cụphương thức xây dựng các tiêu chí, ma trận, hoạt động và các câu hỏi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông, để kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông, đồng thời chỉ ra sự tiến bộ của học sinh trên đường phát triển năng lực;

- Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh trung học phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

16

24

 

THPT 7

Tư vấn và hỗ trợ học sinh trung học phổ thông trong hoạt động giáo dục và dạy học

1. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi của từng đối tượng học sinh trung học phổ thông

2. Quy định và tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ học sinh ở trường trung học phổ thông;  

3. Một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho học sinh trung học phổ thông trong hoạt động giáo dục và dạy 

- Phân tích được các đặc điểm tâm lý của các đối tượng học sinh trung học phổ thông, chú trọng phân tích được tâm sinh lý của học sinh đầu cấp và cuối cấp trung học phổ thông, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

- Vận dụng các quy định về công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh để thực hiện hiệu quả các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh ở trường trung học phổ thông. Vận dụng được một số hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông trong hoạt động dạy học và giáo dục: Tạo động lực học tập; Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống; Tư vấn hướng nghiệp…. cho học sinh trung học phổ thông….; 

- Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học học sinh ở trường trung học phổ thông

16

24

III. Xây dựng môi trường giáo dục

 

 

THPT 8

Xây dựng văn hóa nhà trường trung học phổ thông

1. Sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa nhà trường trung học phổ thông

2. Các giá trị cốt lõi và cách thức phát triển văn hóa nhà trường trung học phổ thông

3. Một số biện pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường trung học phổ thông

 

- Phân tích được sự cần thiết, giá trị cốt lõi  (văn hóa ứng xử trong lớp học, trong nhà trường; giá trị văn hóa vùng miền...), cách thức xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường trung học phổ thông;

- Vận dụng được một số biện pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường trung học phổ thông; vận dụng một số biện pháp xây dựng và phát triển mối quan hệ thân thiện của học sinh trung học phổ thông; phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục ở trường trung học phổ thông; Giáo dục về bảo tồn và phát huy văn hóa mang tính đặc thù vùng miền, dân tộc;...

- Hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường trung học phổ thông.

8

12

 

THPT 9

Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trung học phổ thông

1. Một số vấn đề khái quát về quyền dân chủ trong trường trung học phổ thông;

2. Biện pháp thực hiện quyền dân chủ của giáo viên và học sinh ở trường trung học phổ thông

3. Biện pháp thực hiện quyền dân chủ của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ ở trường trung học phổ thông

- Trình bày được một số vấn đề khái quát về quyền dân chủ trong trường trung học phổ thông (Khái niệm, vai trò, quy định...);  một số biện pháp thực hiện quyền dân chủ của giáo viên và học sinh, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ ở trường trung học phổ thông;

- Vận dụng được một số biện pháp thực hiện, ngăn chặn và phát huy quyền dân chủ của  học sinh, bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp.

8

12

 

THPT 10

Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường trung học phổ thông

1. Vấn đề an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong trường trung học phổ thông hiện nay

2. Quy định và biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường trung học phổ thông

3. Một số biện pháp tăng cường đảm bảo trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay 

- Phân tích được thực trạng vấn đề an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay;

- Vận dụng được các quy định và các biện pháp (trong đó chú trọng vận dụng được các biện pháp Quản lý lớp học đối với giáo viên trung học phổ thông; Giáo dục kỷ luật tích cực trong trường trung học phổ thông; bồi dưỡng kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông...) để xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

- Hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường trung học phổ thông.

16

24

IV. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

THPT 11

 

Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trung học phổ thông

1. Vai trò của việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan 

2. Quy định về mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan 

3. Biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan

- Phân tích được vai trò của việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ của học sinh và các bên liên quan;

- Vận dụng được các quy định hiện hành và các biện pháp để tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan; 

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng các biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

8

12

 

THPT 12

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trung học phổ thông

1. Sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường trung học phổ thông.

2. Quy định của ngành về việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường trung học phổ thông.

3Một số kỹ năng tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường trung học phổ thông.

 

- Phân tích được sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường trung học phổ thông.

- Trình bày và vận dụng được quy định của ngành về phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong  hoạt động dạy học học sinh ở trường trung học phổ thôngVận dụng được các kỹ năng cung cấp, tiếp nhận thông tin từ gia đình về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trung học phổ thông; kỹ năng giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ gia đình và xã hội về quá trình học tập, rèn luyện của học sinh trung học phổ thông để xây dựng và thực hiện các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ và động viên học sinh trung học phổ thông học tập, thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn học ở trường trung học phổ thông.

- Hỗ trợ động nghiệp trong việc thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong  hoạt động  dạy học ở trường trung học phổ thông  

8

12

 

THPT 13

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông

1. Sự cần thiết của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông.

2. Nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường; quy định tiếp nhận thông tin từ các bên liên quan về đạo đức, lối sống của học sinh trung học phổ thông 

3Một số kỹ năng tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học học sinh ở trường trung học phổ thông.

- Trình bày được quy định của ngành về phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong  giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường trung học phổ thông;

- Vận dụng được các quy định, quy tắc văn hóa ứng xử và kỹ năng để giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi và thực hiện kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường trung học phổ thông;

- Hỗ trợ động nghiệp trong việc thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường trung học phổ thông .

8

12

V. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

 

THPT 14

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trung học phổ thông

1. Tầm quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trung học phổ thông hiện nay

2. Tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trung học phổ thông

3. Phương pháp tự học và lựa chọn tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân độc đối với giáo viên trung học cơ sở

- Phân tích được tầm quan trọng của việc sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trung học phổ thông hiện nay;

- Lựa chọn tài nguyên và vận dụng được phương pháp tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân độc đối với giáo viên trung học phổ thông;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc lựa chọn tài nguyên và vận dụng được phương pháp tự học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cao hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân độc đối với giáo viên trung học phổ thông.

8

12

 

THPT 15

ng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệtrong dạy học và giáo dục học sinh trung học phổ thông

1. Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh trung học phổ thông

2. Các phần mềm và thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường trung học phổ thông

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh ở trường trung học phổ thông

- Trình bày được vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trung học phổ thông;

- Vận dụng các phần mềm, học liệu số và thiết bị công nghệ (internet; trường học kết nối; hệ thống quản lý học tập trực tuyến: LMS, TEMIS...) để thiết kế kế hoach bài học, kế hoạch giáo dục và quản lý học sinh ở trường trung học phổ thông; trong hoạt động tự học, tự bồi dưỡng; 

- Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lý học sinh ở trường trung học phổ thông.

16

24

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông gồm 03 nội dung chương trìnhbồi dưỡng đã xác định tại mục III của Chương trình này
2. Việc triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates