SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023

Kế hoạch 175 tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giao viên mầm non 2023.

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 175/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỐT CÁN MẦM NON DỰA TRÊN TIẾP CẬN MỚI VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CỐT CÁN

Triển khai thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” (Đề án 33) năm 2023, Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ quản lý (CBQL) cốt cán mầm non (MN) dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tăng cường năng lực cho đội ngũ GV, CBQL cốt cán MN dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Bám sát nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục tiêu Đề án 33 về việc xây dựng đội ngũ GV và CBQL cơ sở cốt cán MN dựa trên cách tiếp cận mới về chức năng, nhiệm vụ;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, tổ chức, cá nhân và địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tập huấn đội ngũ GV và CBQL cốt cán MN năm 2023 theo lộ trình tập huấn đội ngũ GV và CBQL cốt cán MN của Đề án 33; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này;

- Công tác tập huấn bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

II. Nội dung

1. Tiếp tục bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng GV qua mạng internet.

2. Bồi dưỡng năng lực hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong trường hoặc các trường trên địa bàn về Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) mới sau sửa đổi và các hoạt động xây dựng, thực hiện Kế hoạch giáo dục của nhà trường; Kế hoạch hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Kế hoạch hoạt động giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp.

3. Tiếp tục bồi dưỡng năng lực hỗ trợ, tư vấn cho CBQL cơ sở (GDMN) trên địa bàn xây dựng Kế hoạch tự học, tự phát triển năng lực quản trị nhà trường.

4. Bồi dưỡng năng lực tham gia tổ chức, báo cáo chuyên môn, nghiệp vụ tại các hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt chuyên môn của cơ sở GDMN hoặc các cơ sở GDMN trên địa bàn.

5. Tiếp tục bồi dưỡng cập nhật những kiến thức, kỹ năng trên cơ sở các nội dung trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với GV và CBQL cơ sở GDMN theo quy định Bộ GDĐT (các phương pháp/ cách tiếp cận giáo dục quốc tế trong thực hiện chương trình GDMN).

III. Đối tượng, thời gian, phương thức

1. Đối tượng

- GV và CBQL cốt cán MN của 63 Sở GDĐT đã được đánh giá đạt trong Khóa Tập huấn, bồi dưỡng năm 2022.

2. Thời gian: Dự kiến 5 ngày, tổ chức trong tháng 8, 9/2023(Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

3. Phương thức: Trực tiếp/trực tuyến hoặc kết hợp (tùy tình hình thực tế).

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2023 của Bộ GDĐT.

V. Tổ chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tập huấn bảo đảm chất lượng và hiệu quả;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ GDĐT và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức, triển khai tập huấn theo Kế hoạch;

- Đề xuất dự toán kinh phí tập huấn;

- Tham mưu với Lãnh đạo Bộ thành lập Ban tổ chức, Ban biên soạn tài liệu, Báo cáo viên, Hội đồng thẩm định tài liệu; chủ trì biên soạn tài liệu tập huấn; ban hành các công văn, văn bản theo thẩm quyền gửi các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan trong thực hiện Kế hoạch;

- Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

2. Các vụ/cục thuộc Bộ GDĐT

- Vụ Kế hoạch -Tài chính bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2023 của Bộ GDĐT;

- Vụ Giáo dục Mầm non, các vụ/cục chức năng và các đơn vị liên quan: Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục triển khai thực hiện Kế hoạch; cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định tài liệu và tham dự tập huấn.

3. Các cơ sở đào tạo GV và CBQL cơ sở GDMN 

Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Kế hoạch, cử cán bộ, giảng viên tham gia Ban tổ chức, Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định tài liệu và tham gia làm báo cáo viên.

4. Các Sở GDĐT; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu

- Tổ chức kiện toàn lại đội ngũ GV và CBQL cốt cán MN tham dự Khóa Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ GV và CBQL cốt cán MN dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán bảo đảm chất lượng;

- Cử và tạo điều kiện thuận lợi cho GV và CBQL cốt cán MN tham gia tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức tập huấn ở đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GDĐT xây dựng Kế hoạch và triển khai tập huấn đối với 100% GV và CBQL cốt cán mầm non (trong đó có sử dụng đội ngũ GV và CBQL cốt cán mầm non đã tham gia các Khóa Tập huấn và được đánh giá đạt trong từ năm 2020 đến năm 2022 thực hiện nhiệm vụ của GVMN, CBQL cốt cán bảo đảm chất lượng).

- Kinh phí cử giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non tham dự tập huấn do địa phương chi trả theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở GDĐT thực hiện hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Bộ GDĐT (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: dthkien@moet.gov.vn; Điện thoại: 0985 804 668).


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các TTr (để phối hợp c/đ);
- Các Sở GDĐT; Sở GD, KH và CN Bạc Liêu (để t/h);
- Các cơ sở đào tạo GV và CBQL cơ sở GDMN;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates