SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023

Bồi dưỡng quản lý và giáo viên ngoài công lập năm 2022

 


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2903/KH-SGDĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP NĂM 2022

Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành chính sách đầu tư đối với giáo dục mầm non và chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành học mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 4.2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thuộc cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp và chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

Công tác bồi dưỡng gắn với nhiệm vụ nâng cao năng lực kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, các tiêu chuẩn về chuẩn nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về công tác chăm sóc trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non (ngoài công lập) tại địa phương.

Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý phụ trách bậc học mầm non tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp giảng dạy trẻ mầm non và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của chung của Sở Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch bồi dưỡng hàng năm của địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng: cán bộ quản lý phụ trách bậc học mầm non tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; giáo viên trực tiếp giảng dạy và nhân viên có cam kết phục vụ lâu dài tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (chưa tham gia các đợt bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trước đây).

2. Số lượng (dự kiến): khoảng 3.000 người (kinh phí hỗ trợ 1 lần/người).

3. Thời gian bồi dưỡng: trong năm 2022.

4. Các cơ sở giáo dục phụ trách công tác bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thuộc cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập năm 2022 gồm:

- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Đại học Sài Gòn.

- Các trường sư phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

Nội dung bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thuộc cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập năm 2022 cần tập trung một số nội dung chính sau đây:

1. Đặc điểm sinh lý của trẻ mầm non - Kỹ năng phòng tránh tai nạn thường gặp - Sơ cấp cứu.

2. Vệ sinh phòng bệnh cho trẻ.

3. Dinh dưỡng, tổ chức bữa ăn cho trẻ.

4. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục.

5. Tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục tại trường mầm non.

6. Giao tiếp sư phạm mầm non.

7. Đạo đức nhà giáo.

8. Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non (theo Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐTngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

9. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

10. Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

IV. KINH PHÍ BỒI DƯỠNG

Kinh phí cho công tác bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập (hỗ trợ 1 lần/người) thực hiện theo quy định tại:

Điểm b Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố: “Chi kinh phí từ ngân sách nhà nước (1.800.000 đồng/người/khóa) để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn hàng năm theo kế hoạch cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp”.

Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố: “Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng trẻ ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch hàng năm; kinh phí đào tạo thực hiện từ ngân sách nhà nước với mức: 1.800.000 đồng/người/khóa”.

Các đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng phải thực hiện bồi hoàn kinh phí theo quy định hiện hành trong trường hợp đang tham gia khóa bồi dưỡng mà tự ý bỏ học, thôi việc hoặc đã học xong nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết mà tự ý bỏ việc.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo:

1.1. Phòng Tổ chức Cán bộ:

- Phối hợp với phòng Giáo dục mầm non, phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng và theo dõi tình hình cũng như tiến độ thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non ngoài công lập năm 2022 tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

- Theo dõi, phối hợp với các Phòng thuộc Sở kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch tại các quận, huyện đúng thời gian quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Phòng Giáo dục mầm non:

- Tham mưu đề xuất các nội dung bồi dưỡng (kể cả đơn vị bồi dưỡng) cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên mầm non thuộc các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

- Hỗ trợ, hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên mầm non thuộc các cơ sở giáo dục ngoài công lập năm 2022 theo đúng tiến độ.

- Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch tại địa phương đúng thời gian quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Giải đáp thắc mắc cho các địa phương về nội dung, phương pháp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên mầm non ngoài công lập (nếu có yêu cầu).

- Tổng hợp và báo cáo kết quả việc triển khai và thực hiện kế hoạch cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khi có yêu cầu.

1.3. Phòng Kế hoạch tài chính:

- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức lớp, trình cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

- Chuẩn bị nguồn kinh phí chi thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thuộc cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập năm 2022.

- Hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo sử dụng kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thuộc cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập năm 2022.

- Hướng dẫn địa phương thủ tục quyết toán tài chính theo quy định.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:

- Xây dựng kế hoạch, chủ động liên hệ với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Bồi dưỡng Khoa học Giáo dục thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Sài Gòn (Phòng Giáo dục Thường xuyên) hoặc các trường sư phạm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên mầm non thuộc các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại địa phương theo đúng nội dung và thời gian quy định trong kế hoạch chung của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Theo dõi, đôn đốc và quản lý chặt chẽ việc tham gia học bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên mầm non thuộc các đơn vị ngoài công lập tại địa phương.

- Báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả cụ thể cho Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua phòng Tổ chức Cán bộ và phòng Giáo dục Mầm non (thời hạn báo cáo: trước ngày 30/12/2022).

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thuộc cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập năm 2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức Cán bộ, phòng Giáo dục Mầm non và phòng Kế hoạch tài chính) để được hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
- UBND tp. Thủ Đức và các quận, huyện;
- Sở Tài chính;
- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT tp. Thủ Đức và các quận, huyện 
(để thực hiện);
- Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP. HCM 
(để phối hợp);
- Trường Đại học Sài Gòn 
(để phối hợp);
- Trường ĐH Sư phạm 0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates