SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 12/2003/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2001  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tiểu học;
Căn cứ vào kết quả các cuộc họp của Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông và các văn bản góp ý của ủy viên Hội đồng;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 theo Chương trình tiểu học đã ban hành tại Quyết định số 43/2001/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Số lượng thiết bị trong bản Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 tính cho một lớp, các giáo viên dạy lớp 2 phải có trách nhiệm bảo quản, sử dụng và hướng dẫn học sinh sử dụng các thiết bị dùng cho học sinh theo Danh mục đã ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục tiểu học căn cứ Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành, chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm và triển khai sử dụng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tại các trường tiểu học kể từ năm học 2003 – 2004.

Điều 4. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, các vụ có liên quan và Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Lê Vũ Hùng

 

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2 – MÔN ÂM NHẠC

(ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2003)

 

Số

thứ tự

Tên danh mục

thiết bị

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Đơn vị

tính

Số lượng

Ghi chú

1

Kèn Melodion

Kích thước 12cm x 40cm, sử dụng hơi thổi có bàn phím (tăng cường cho đàn oóc gan)

Chiếc

2

Nếu có điều kiện thì thêm 1 đàn oóc gan

2

Băng cattsette hoặc đĩa CD

90 phút ghi 12 bài hát + 6 bài tham khảo thêm + trích các đoạn nhạc không lời

Băng (hoặc đĩa)

1


3

Nhạc cụ gõ

- Song loan

- Trống nhỏ

- Mõ

- Phách

Dùng giữ phách, giữ nhịp, tiết tấu, tổ chức trò chơi

Bộ

2


4

Máy cattsette

Một hoặc 2 cửa băng, loại thông dụng sử dụng được cả pin và điện

Cái

1

Dùng chung cho cả trường

 


KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Vũ Hung

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates