SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2023

Chương trình sau giờ học và an toàn (After School Education and Safety Description)

 


Mô tả về An toàn và Giáo dục Sau giờ học

Mô tả chương trình Giáo dục Sau giờ học và An toàn.

Chương trình An toàn và Giáo dục Sau giờ học (ASES) -  the After School Education and Safety program.- là kết quả của sáng kiến được cử tri phê duyệt năm 2002, Dự luật 49. Đề xuất này đã sửa đổi Bộ luật Giáo dục California (EC) Mục 8482 để mở rộng và đổi tên Chương trình Học tập Trước và Sau giờ học và Quan hệ Đối tác Khu phố An toàn trước đây Chương trình. Chương trình ASES tài trợ cho việc thành lập các chương trình giáo dục và bồi dưỡng sau giờ học tại địa phương. Các chương trình này được tạo ra thông qua sự hợp tác giữa các trường học và các nguồn lực cộng đồng địa phương để cung cấp khả năng đọc viết, trau dồi học thuật và các lựa chọn thay thế mang tính xây dựng an toàn cho học sinh từ mẫu giáo chuyển tiếp đến lớp chín (K–9). Nguồn tài trợ được thiết kế để: (1) duy trì nguồn tài trợ hiện có cho chương trình trước và sau giờ học; và (2) cung cấp khả năng hội đủ điều kiện cho tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở nộp đơn đăng ký chất lượng trên khắp California. Mức tài trợ hiện tại cho chương trình ASES là 600 triệu USD.

Mục đích của Chương trình ASES là tạo ra động lực khuyến khích thiết lập các chương trình học tập mở rộng theo định hướng địa phương, bao gồm các chương trình sau giờ học hợp tác với các trường công lập và cộng đồng để cung cấp hỗ trợ về học tập và xóa mù chữ cũng như các lựa chọn thay thế an toàn, mang tính xây dựng cho thanh thiếu niên. Chương trình ASES có sự hợp tác giữa phụ huynh, thanh thiếu niên và đại diện từ các trường học, cơ quan chính phủ, cá nhân từ các tổ chức dựa vào cộng đồng và khu vực tư nhân.


After School Education and Safety Description

The description of the After School Education and Safety program.

The After School Education and Safety (ASES) Program is the result of the 2002 voter-approved initiative, Proposition 49. This proposition amended California Education Code (EC) Section 8482 to expand and rename the former Before and After School Learning and Safe Neighborhood Partnerships Program. The ASES Program funds the establishment of local after school education and enrichment programs. These programs are created through partnerships between schools and local community resources to provide literacy, academic enrichment and safe constructive alternatives for students in transitional  kindergarten through ninth grade (K–9). Funding is designed to: (1) maintain existing before and after school program funding; and (2) provide eligibility to all elementary and middle schools that submit quality applications throughout California. The current funding level for the ASES program is $600 million.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates