SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

Trẻ em có thể la hét thay vì hát vì nhiều lý do khác nhau, và việc thiếu tập hát với sự hướng dẫn và đệm đúng cách có thể là một trong số đó. khác phúc như thế nào?

 
Trẻ em có thể la hét thay vì hát vì nhiều lý do khác nhau, và việc thiếu tập hát với sự hướng dẫn và đệm đúng cách có thể là một trong số đó. Dưới đây là một số lý do có thể và đề xuất để khắc phục sự cố:


1. **Thiếu tự tin về âm nhạc**: Trẻ em có thể cảm thấy không chắc chắn về khả năng ca hát của mình và phải la hét vì cảm thấy ít bị tổn thương hơn là hát. Xây dựng sự tự tin về âm nhạc của họ thông qua khuyến khích và củng cố tích cực có thể hữu ích.


2. **Hạn chế tiếp xúc với các nhạc cụ có giai điệu**: Nếu không được tiếp xúc với các nhạc cụ có giai điệu như piano hoặc hướng dẫn hát, trẻ em có thể gặp khó khăn trong việc nắm bắt cao độ và giai điệu, dẫn đến việc hát ít du dương hơn.


3. **Đệm hát karaoke bắt chước**: Hát theo điệu đệm kiểu karaoke có thể khuyến khích trẻ em bắt chước âm thanh mà chúng nghe được mà không cần hiểu cao độ hoặc nhịp điệu.


Để khắc phục những sự cố này và khuyến khích hát thay vì la hét:


1. **Hướng dẫn hát đúng**: Giáo viên nên hướng dẫn trẻ kỹ thuật hát đúng, giúp trẻ hiểu cao độ, tiết tấu và cách thể hiện âm nhạc.


2. **Sử dụng Nhạc cụ**: Giới thiệu các nhạc cụ có giai điệu như đàn piano hoặc đàn xylophone để giúp trẻ nắm bắt cao độ và giai điệu. Giáo viên có thể chơi những giai điệu đơn giản và khuyến khích trẻ hát theo.


3. **Tạo Môi trường Ca hát**: Nuôi dưỡng bầu không khí hỗ trợ và khuyến khích để trẻ cảm thấy thoải mái khi hát và thể hiện bản thân bằng âm nhạc.


4. **Kết hợp các trò chơi âm nhạc**: Sử dụng các trò chơi âm nhạc liên quan đến hát, vỗ tay hoặc chuyển động theo nhạc để làm cho trải nghiệm ca hát trở nên tương tác và thú vị hơn.


5. **Khuyến khích hát theo nhóm**: Hát theo nhóm có thể tạo ra cảm giác cộng đồng và khiến trẻ cảm thấy thoải mái hơn khi hát cùng nhau.


6. **Hát mẫu**: Giáo viên nên hát mẫu cho trẻ hát đúng cao độ, tiết tấu, diễn cảm.


7. **Kỷ niệm những nỗ lực**: Khen ngợi những nỗ lực và tiến bộ trong ca hát của trẻ, bất kể trình độ kỹ năng của trẻ. Củng cố tích cực có thể tăng cường sự tự tin của họ.


8. **Tránh áp lực**: Tránh gây áp lực cho trẻ hát hoặc so sánh khả năng của chúng. Hãy để họ tiến bộ theo tốc độ và mức độ thoải mái của riêng họ.


Bằng cách cung cấp hướng dẫn phù hợp, kết hợp các nhạc cụ du dương và tạo môi trường ca hát hỗ trợ, giáo viên có thể khuyến khích trẻ hát thay vì la hét. Với thời gian và sự kiên nhẫn, trẻ em sẽ phát triển khả năng ca hát của mình và tự tin thể hiện bản thân bằng âm nhạc.


Children may scream instead of singing for various reasons, and the lack of practice singing with proper guidance and accompaniment could be one of them. Here are some possible reasons and suggestions to fix the issue:


1. **Lack of Musical Confidence**: Children may feel unsure about their singing abilities and resort to screaming as it feels less vulnerable than singing. Building their musical confidence through encouragement and positive reinforcement can help.


2. **Limited Exposure to Melodic Instruments**: Without exposure to melodic instruments like the piano or singing guidance, children may struggle to grasp pitch and melody, leading to less melodic singing.


3. **Imitating Karaoke Accompaniment**: Singing along with karaoke-style accompaniment may encourage children to imitate the sounds they hear without understanding pitch or rhythm.


To fix these issues and encourage singing over screaming:


1. **Provide Proper Singing Guidance**: Teachers should guide children in proper singing techniques, helping them understand pitch, rhythm, and musical expression.


2. **Use Musical Instruments**: Introduce melodic instruments like the piano or xylophone to help children grasp pitch and melody. Teachers can play simple tunes and encourage children to sing along.


3. **Create a Singing Environment**: Foster a supportive and encouraging atmosphere where children feel comfortable to sing and express themselves musically.


4. **Incorporate Musical Games**: Use musical games that involve singing, clapping, or moving to music to make the singing experience more interactive and enjoyable.


5. **Encourage Group Singing**: Group singing can create a sense of community and make children feel more comfortable singing together.


6. **Model Singing**: Teachers should model singing for the children, demonstrating correct pitch, rhythm, and expression.


7. **Celebrate Efforts**: Praise children for their singing efforts and improvement, regardless of their skill level. Positive reinforcement can boost their confidence.


8. **Avoid Pressure**: Avoid pressuring children to sing or comparing their abilities. Let them progress at their own pace and comfort level.


By providing proper guidance, incorporating melodic instruments, and creating a supportive singing environment, teachers can encourage children to sing rather than scream. With time and patience, children will develop their singing abilities and gain confidence in expressing themselves musically.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates