Theo đó, mức chi tập huấn, bồi dưỡng cụ thể như sau:

1. Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến: Thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan về mua sắm, đấu thầu, chứng từ, hóa đơn, các quy định về chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

2. Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng: Thực hiện theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3. Chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình tài liệu tập huấn, bồi dưỡng: Tổ trưởng: 600.000 đồng/người/ngày; Thành viên: 350.000 đồng/người/ ngày.

4. Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến, gồm: Các khoản tiền công: Xây dựng kịch bản dạy học của bài học; xây dựng nội dung chi tiết của bài học theo kịch bản dạy học; chuyên gia/giáo viên ghi hình; xây dựng bản yêu cầu/hướng dẫn biên tập video; thống kê và xử lý cơ bản dữ liệu kết quả của khóa tập huấn, bồi dưỡng.

Thành viên tham gia thuộc một trong các trường hợp sau: Có bằng đại học đúng chuyên ngành và có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực công việc đảm nhiệm; có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành và có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực công việc đảm nhiệm; đảm nhiệm chức danh tổ trưởng thực hiện công việc được phân công: 2 Mức chi trả theo ngày (áp dụng đối với thành viên làm việc từ 8 giờ trở lên): 600.000 đồng/người/ngày. Mức chi trả theo giờ (áp dụng đối với thành viên làm việc dưới 8 giờ): 75.000 đồng/người/giờ.

Thành viên tham gia thuộc một trong các trường hợp sau: Có bằng đại học đúng chuyên ngành và có dưới 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công việc đảm nhiệm; có bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành và có dưới 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công việc đảm nhiệm: Mức chi trả theo ngày (áp dụng đối với thành viên làm việc từ 8 giờ trở lên): 450.000 đồng/người/ngày. Mức chi trả theo giờ (áp dụng đối với thành viên làm việc dưới 8 giờ): 55.000 đồng/người/giờ.

 Chi nhập liệu nội dung dạng văn bản: Đối với trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 trường (n) ≤ 15: 210 đồng/1 trường. Đối với trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 trường 15 < n ≤ 50: 262 đồng/1 trường. Đối với trường dữ liệu có số lượng ký tự trong 1 trường (n) > 50: 315 đồng/1 trường.

Chi số hóa câu hỏi vào hệ thống học tập trực tuyến gắn với hoạt động học (dữ liệu có cấu trúc; yêu cầu bản ghi (file) câu hỏi, trong đó nêu rõ đáp án); chi số hóa nội dung văn bản vào hệ thống quản lý học tập; chi phí gia công bài giảng điện tử tương tác: Bằng 30% mức chi quy định tại điểm b khoản 4 phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Các khoản chi phí theo thực tế (Thuê địa điểm/lớp học để ghi hình/quay video; chi thiết kế tiêu đề banner) đặt trên trang mạng (website); xây dựng đồ họa (infographic): Khi thanh toán phải có đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

5. Chi tiền công cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên: 1.200.000 đồng/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học), được tính cho tất cả các thành viên trực tiếp tham gia hướng dẫn, giảng dạy trong 01 buổi tập huấn, bồi dưỡng.

6. Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi dưỡng; phụ cấp tiền ăn, tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên; chi nước uống phục vụ lớp học: Thực hiện theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

7. Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi: Thực hiện theo mục II phụ lục I Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định một số nội dung, mức chi tổ chức kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau.

8. Các khoản chi phí theo thực tế phục vụ trực tiếp lớp học: Chi tài liệu học tập bắt buộc (mua, in ấn giáo trình, tài liệu) theo nội dung chương trình khoá tập huấn, bồi dưỡng cho học viên tham dự (không bao gồm tài liệu tham khảo); chi thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ tập huấn, bồi dưỡng (nếu có), bao gồm thuê thiết bị công nghệ thông tin, thuê đường truyền, thuê tài khoản trực tiếp, các chi phí trực tiếp khác về công nghệ thông tin đối với hình thức tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến; chi in và cấp chứng chỉ; chi tổ chức hội đồng xét kết quả, chi lễ khai giảng, bế giảng; chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên; chi khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, công tác phí và làm thêm giờ (nếu có) cho cán bộ quản lý lớp học, vệ sinh, trong giữ xe và các khoản chi trực tiếp khác): Khi thanh toán phải có đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

9. Chi phí tổ chức cho học viên đi khảo sát thực tế: Chỉ áp dụng cho các lớp có thời gian đi học tập, nghiên cứu thực tế được quy định trong chương trình học và được cấp thẩm quyền phê duyệt, gồm: Chi trả tiền phương tiện đưa, đón học viên đi khảo sát thực tế: Theo hợp đồng, chứng từ chi thực tế; Hỗ trợ một phần tiền ăn, tiền nghỉ cho học viên trong những ngày đi thực tế…

10. Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian tập huấn, bồi dưỡng tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại cho học viên từ cơ quan đến nơi tập huấn, bồi dưỡng (một lượt đi và về); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong thời gian tập huấn bồi dưỡng tập trung tại cơ sở tập huấn, bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở tập huấn bồi dưỡng và đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng xác nhận không 4 bố trí được chỗ nghỉ): Căn cứ địa điểm tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng và khả năng ngân sách, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được cử đi tập huấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023./.

Ngọc Phạm