SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023

Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN

 


https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=197770


Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN 16/09/2019 15:16:00

Cỡ chữ:A-A+
Tương phản:GiảmTăng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN).

Nghị định 73/2019/NĐ-CP áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN; Khuyến khích tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các quy định tại Nghị định này.

Nghị định quy định các dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công và các quy định về quản lý chi phí, quản lý chất lượng tại Mục 2 Chương II của Nghị định 73/2019/NĐ-CP. 

Đối với dự án thuê dịch vụ CNTT sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công và các quy định về quản lý chi phí, quản lý chất lượng tại Mục 3 Chương II của Nghị định 73/2019/NĐ-CP.

Trường hợp dự án có sản phẩm, dịch vụ CNTT chưa sẵn có trên thị trường, nếu cần thiết, chủ đầu tư xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền để lựa chọn các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án kỹ thuật, công nghệ; xây dựng, thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ. Các tổ chức, cá nhân nói trên chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có). Sau khi thử nghiệm thành công, xác định được giải pháp kỹ thuật, công nghệ, chi phí, chủ đầu tư tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định.

Trường hợp dự án trong lĩnh vực khác có hạng mục ứng dụng CNTT, việc quản lý chi phí, quản lý chất lượng hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin đó thực hiện theo quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP.

Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo tiêu chí quy định của Luật đầu tư công.

Nghị định 73/2019/NĐ-CP nhấn mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này phải ưu tiêu đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước và phải tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Bên cạnh đó, Nghị định 73/2019/NĐ-CP cũng đưa ra các quy định chi tiết về quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT và quản lý dự án thuê dịch vụ CNTT, cũng như trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN.

Nghị định 73/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020 và thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN; bãi bỏ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.


Tuệ Anh


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates