SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

Nếu trẻ mầm non chủ yếu tiếp xúc với đồ chơi đóng vai, nhạc cụ mô phỏng và đồ chơi tạo tiếng ồn mà không được tiếp cận với đồ chơi có giai điệu như xylophone, metophone, melodica, piano, v.v., thì có thể có một số hậu quả đối với sự phát triển âm nhạc của trẻ:

 


Nếu trẻ mầm non chủ yếu tiếp xúc với đồ chơi đóng vai, nhạc cụ mô phỏng và đồ chơi tạo tiếng ồn mà không được tiếp cận với đồ chơi có giai điệu như xylophone, metophone, melodica, piano, v.v., thì có thể có một số hậu quả đối với sự phát triển âm nhạc của trẻ:


1. **Khả năng nhạy cảm với âm nhạc hạn chế**: Nếu không tiếp xúc với đồ chơi có giai điệu, trẻ em có thể gặp khó khăn trong việc phát triển cảm giác về cao độ, nhịp điệu và nhận thức về giai điệu, cản trở khả năng phân biệt các mẫu âm nhạc của trẻ.


2. **Giảm khả năng phát triển kỹ năng vận động tinh**: Các nhạc cụ như đàn xylophone và đàn phím giúp cải thiện các kỹ năng vận động tinh và sự vắng mặt của chúng có thể dẫn đến sự phát triển hạn chế trong lĩnh vực này.


3. **Khả năng sáng tạo hạn chế trong âm nhạc**: Đồ chơi có giai điệu mang đến cơ hội cho trẻ tạo ra giai điệu và khám phá ý tưởng âm nhạc, thúc đẩy khả năng thể hiện sáng tạo của trẻ thông qua âm nhạc.


4. **Hiểu biết kém hơn về các khái niệm âm nhạc**: Nếu không tiếp xúc với các nhạc cụ có giai điệu, trẻ em có thể hiểu biết hạn chế về các khái niệm như thang âm, giai điệu và hòa âm.


5. **Thiếu khám phá âm nhạc**: Đồ chơi có giai điệu khuyến khích trẻ thử nghiệm với các âm thanh và sự kết hợp âm nhạc khác nhau, điều này có thể bị hạn chế nếu không có sẵn các nhạc cụ đó.


Để khắc phục những hạn chế này, nhà trường và giáo viên có thể xem xét các giải pháp sau:


1. **Đa dạng hóa tài liệu âm nhạc**: Giới thiệu nhiều loại đồ chơi và nhạc cụ âm nhạc, bao gồm cả nhạc cụ du dương, để mang lại trải nghiệm âm nhạc toàn diện hơn.


2. **Kết hợp âm nhạc vào các hoạt động hàng ngày**: Kết hợp âm nhạc vào thói quen hàng ngày, kể chuyện và giờ chơi để trẻ tiếp xúc với các yếu tố âm nhạc khác nhau.


3. **Chương trình Giáo dục Âm nhạc**: Cân nhắc giới thiệu các chương trình hoặc hội thảo giáo dục âm nhạc chính thức tập trung vào việc khám phá các nhạc cụ du dương và khái niệm âm nhạc.


4. **Cải thiện các nhạc cụ có giai điệu**: Nếu khó có được đồ chơi có giai điệu, giáo viên có thể ứng biến các nhạc cụ có giai điệu đơn giản bằng cách sử dụng vật liệu tái chế hoặc các nguồn chi phí thấp.


5. **Thu hút sự tham gia của các Chuyên gia Âm nhạc**: Mời các nhạc sĩ hoặc nhà giáo dục âm nhạc tổ chức các buổi học và giới thiệu cho trẻ em các nhạc cụ có giai điệu và cảm thụ âm nhạc.


6. **Khuyến khích ca hát**: Ca hát là một hoạt động du dương không nhất thiết phải có nhạc cụ. Khuyến khích trẻ hát và thể hiện bản thân bằng âm nhạc qua giọng hát.


7. **Góc âm nhạc hoặc Trung tâm âm nhạc**: Bố trí một khu vực dành riêng với nhiều loại nhạc cụ, bao gồm cả nhạc cụ du dương, để trẻ khám phá và vui chơi.


Bằng cách đa dạng hóa các chất liệu âm nhạc, kết hợp âm nhạc vào các hoạt động hàng ngày và tạo cơ hội khám phá âm nhạc, nhà trường và giáo viên có thể giúp khắc phục hậu quả của việc hạn chế tiếp xúc với đồ chơi có giai điệu. Tạo ra một môi trường âm nhạc phong phú sẽ hỗ trợ sự phát triển âm nhạc, sự sáng tạo và đánh giá cao thế giới âm nhạc của trẻ em.


If preschool children are primarily exposed to role-playing toys, imitation musical instruments, and noise-making toys without access to melodic toys such as xylophone, metophone, melodica, piano, etc., there can be several consequences for their musical development:


1. **Limited Musical Sensitivity**: Without exposure to melodic toys, children might struggle to develop a sense of pitch, rhythm, and melodic awareness, hindering their ability to discern musical patterns.


2. **Reduced Fine Motor Skill Development**: Instruments like xylophones and keyboards help improve fine motor skills, and their absence might lead to limited development in this area.


3. **Limited Creativity in Music**: Melodic toys offer opportunities for children to create their melodies and explore musical ideas, fostering their creative expression through music.


4. **Less Understanding of Musical Concepts**: Without exposure to melodic instruments, children may have a limited understanding of concepts like scales, melodies, and harmonies.


5. **Lack of Musical Exploration**: Melodic toys encourage children to experiment with different sounds and musical combinations, which can be restricted if such instruments are not available.


To overcome these limitations, schools and teachers can consider the following solutions:


1. **Diversify Musical Materials**: Introduce a variety of musical toys and instruments, including melodic ones, to provide a more comprehensive musical experience.


2. **Integrate Music into Daily Activities**: Incorporate music into daily routines, storytelling, and playtime to expose children to various musical elements.


3. **Music Education Programs**: Consider introducing formal music education programs or workshops that focus on exploring melodic instruments and musical concepts.


4. **Improvise Melodic Instruments**: If obtaining melodic toys is challenging, teachers can improvise simple melodic instruments using recycled materials or low-cost resources.


5. **Involve Music Professionals**: Invite musicians or music educators to conduct sessions and introduce children to melodic instruments and music appreciation.


6. **Encourage Singing**: Singing is a melodic activity that doesn't necessarily require instruments. Encourage children to sing and express themselves musically through their voices.


7. **Music Corner or Music Center**: Set up a designated area with a variety of musical instruments, including melodic ones, for children to explore and play.


By diversifying musical materials, incorporating music into daily activities, and providing opportunities for musical exploration, schools and teachers can help overcome the consequences of limited exposure to melodic toys. Creating a rich musical environment will support children's musical development, creativity, and appreciation for the world of music.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates