SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

Để nâng cao kỹ năng đệm đàn và tránh xa việc sử dụng đệm đàn có cài đặt tự động (kiểu hợp âm bấm ngón), giáo viên có thể học đệm đàn piano theo các bước sau dạy.

 


Để nâng cao kỹ năng đệm đàn và tránh xa việc sử dụng đệm đàn có cài đặt tự động (kiểu hợp âm bấm ngón), giáo viên có thể học đệm đàn piano theo các bước sau:


1. **Tham gia các bài học về piano**: Ghi danh vào các bài học piano với một giáo viên piano có trình độ, người có thể hướng dẫn họ học các kỹ thuật piano và phong cách đệm phù hợp.


2. **Luyện tập thường xuyên**: Luyện tập thường xuyên là điều cần thiết để cải thiện kỹ năng đệm piano. Giáo viên nên dành thời gian mỗi ngày hoặc mỗi tuần để thực hành chơi các hợp âm, cung tiến và các mẫu đệm khác nhau.


3. **Khám phá nhạc lý**: Hiểu nhạc lý là điều cốt yếu khi đệm đàn piano. Tìm hiểu về hợp âm, thang âm, hòa âm sẽ nâng cao khả năng đệm hát hiệu quả cho các em.


4. **Tìm hiểu các mẫu đệm**: Nghiên cứu các mẫu đệm khác nhau thường được sử dụng trong đệm piano, chẳng hạn như hợp âm rải, hợp âm đứt quãng và các mẫu nhịp điệu.


5. **Đệm theo các phong cách âm nhạc khác nhau**: Thực hành đệm theo các thể loại và phong cách âm nhạc khác nhau, bao gồm các bài hát cổ điển, pop, jazz và dân ca, để phát triển tính linh hoạt trong kỹ năng đệm của họ.


6. **Tìm kiếm phản hồi**: Yêu cầu phản hồi từ giáo viên piano của họ hoặc các nhạc sĩ có kinh nghiệm khác để xác định các điểm cần cải thiện và nhận hướng dẫn về cách cải thiện phần đệm của họ.


Về thời gian tối thiểu cần thiết để học đệm theo phong cách piano, nó có thể thay đổi tùy theo nền tảng âm nhạc trước đó của giáo viên, sự tận tâm luyện tập và mức độ phức tạp của các phong cách đệm mà họ muốn thành thạo. Học bất kỳ kỹ năng âm nhạc nào cũng cần thời gian, luyện tập và kiên nhẫn, vì vậy không có thời gian tối thiểu cố định. Thực hành nhất quán trong vài tháng thường là cần thiết để thấy sự tiến bộ đáng kể.


Có, giáo viên có thể học đệm hát trực tuyến (online) không? Được chứ, có nhiều nền tảng trực tuyến cung cấp các bài học và hướng dẫn về piano, đây có thể là một cách học thuận tiện và linh hoạt. Các bài học video, bài tập tương tác và hướng dẫn ảo có thể hiệu quả trong việc giúp giáo viên cải thiện kỹ năng đệm đàn của họ.


Tuy nhiên, mặc dù việc học trực tuyến có thể mang lại lợi ích, nhưng điều cần thiết là phải cân bằng nó với ứng dụng thực tế. Giáo viên nên được truy cập vào để website học đàn piano và học với bàn phím ảo,  dung ban phím ảo để luyện tập thường xuyên và áp dụng vào thực tế những gì họ học được trong các bài học trực tuyến. Kết hợp các nguồn tài nguyên trực tuyến với kiên trì thực hành có thể sẽ dẫn đến sự cải thiện toàn diện về kỹ năng đệm theo phong cách piano.


To improve their accompaniment skills and move away from using keyboard accompaniment with automatic settings (fingered chord style), teachers can learn piano-style accompaniment through the following steps:


1. **Take Piano Lessons**: Enroll in piano lessons with a qualified piano teacher who can guide them in learning proper piano techniques and accompaniment styles.


2. **Practice Regularly**: Consistent practice is essential to improve piano accompaniment skills. Teachers should dedicate time each day or week to practice playing various chords, progressions, and accompaniment patterns.


3. **Explore Music Theory**: Understanding music theory is crucial for piano accompaniment. Learning about chords, scales, and harmonies will enhance their ability to accompany singers effectively.


4. **Learn Accompaniment Patterns**: Study different accompaniment patterns commonly used in piano accompaniment, such as arpeggios, broken chords, and rhythmic patterns.


5. **Accompany Different Musical Styles**: Practice accompanying various musical genres and styles, including classical, pop, jazz, and folk songs, to develop versatility in their accompaniment skills.


6. **Seek Feedback**: Request feedback from their piano teacher or other experienced musicians to identify areas for improvement and receive guidance on how to enhance their accompaniment.


Regarding the minimum time required to learn piano-style accompaniment, it can vary based on the teacher's prior musical background, dedication to practice, and the complexity of the accompaniment styles they aim to master. Learning any musical skill requires time, practice, and patience, so there is no fixed minimum time. Consistent practice over several months is typically necessary to see significant progress.


Yes, teachers can learn to sing accompaniment online. Many online platforms offer piano lessons and tutorials, which can be a convenient and flexible way to learn. Video lessons, interactive exercises, and virtual instruction can be effective in helping teachers improve their accompaniment skills.


However, while online learning can be beneficial, it's essential to balance it with practical application. Teachers should have access to a piano or keyboard to practice regularly and apply what they learn during online lessons. Combining online resources with hands-on practice can lead to a well-rounded improvement in piano-style accompaniment skills.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates