SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

Chỉ dựa vào đồ chơi và thiết bị dạy học tạo ra âm thanh và tiếng ồn mà không bao gồm đồ chơi hoặc nhạc cụ tạo ra giai điệu có thể gây ra một số hậu quả cho trẻ ở trường mầm non

 


Chỉ dựa vào đồ chơi và thiết bị dạy học tạo ra âm thanh và tiếng ồn mà không bao gồm đồ chơi hoặc nhạc cụ tạo ra giai điệu có thể gây ra một số hậu quả cho trẻ ở trường mầm non:


1. **Hạn chế tiếp xúc với âm nhạc**: Trẻ em có thể bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm sự phong phú của giai điệu, hòa âm và các tác phẩm âm nhạc có cấu trúc, hạn chế sự phát triển âm nhạc của chúng.


2. **Thiếu sáng tạo**: Đồ chơi chỉ phát ra âm thanh ngẫu nhiên có thể không khuyến khích trẻ khám phá và sáng tạo giai điệu hoặc tham gia vào trò chơi âm nhạc giàu trí tưởng tượng.


3. **Giảm lợi ích nhận thức**: Đồ chơi tạo ra giai điệu, chẳng hạn như đàn xylophone hoặc nhạc cụ du dương, mang lại nhiều lợi ích nhận thức đáng kể hơn khi trẻ học về cao độ, thang âm và mẫu.


4. **Trải nghiệm âm nhạc ít đa dạng hơn**: Trẻ em có thể không được tiếp xúc với nhiều thể loại và phong cách âm nhạc khác nhau, làm hạn chế khả năng hiểu và đánh giá cao các thể loại âm nhạc khác nhau.


5. **Phát triển kỹ năng vận động tinh bị hạn chế**: Các nhạc cụ như đàn xylophone hoặc đồ chơi có giai điệu khuyến khích cử động ngón tay chính xác, góp phần phát triển kỹ năng vận động tinh.


Để khắc phục những hạn chế này, nhà trường và giáo viên mầm non có thể thực hiện một số bước sau:


1. **Đa dạng hóa nhạc cụ**: Giới thiệu nhiều loại nhạc cụ, bao gồm cả những loại có giai điệu như đàn xylophones và melodicas, cùng với đồ chơi tạo âm thanh.


2. **Kết hợp các hoạt động ca hát và hợp xướng**: Ca hát là một cách tuyệt vời để giới thiệu giai điệu và cách thể hiện âm nhạc mà không chỉ dựa vào nhạc cụ. giáo viên cần biết sử dụng nhạc cụ guitar, piano đệm hát cho trẻ. 


3. **Cải tiến với Đồ chơi Âm thanh**: Khuyến khích trẻ em sử dụng đồ chơi âm thanh một cách sáng tạo và thử nghiệm các kiểu âm thanh, biến những tiếng động đơn giản thành ý tưởng âm nhạc.


4. **Kết hợp âm nhạc vào các hoạt động hàng ngày**: Kết hợp âm nhạc vào giờ kể chuyện, chuyển tiếp và giờ chơi để truyền tải môi trường học tập các yếu tố âm nhạc.


5. **Hội thảo và Hoạt động Âm nhạc**: Tổ chức các buổi hội thảo âm nhạc hoặc mời các nhạc sĩ giới thiệu cho trẻ em các loại nhạc cụ và phong cách khác nhau.


6. **Khuyến khích sự tham gia của phụ huynh**: Chia sẻ các hoạt động và tài nguyên âm nhạc với phụ huynh, khuyến khích họ tham gia chơi nhạc ở nhà.


7. **Tạo góc âm nhạc**: Bố trí góc âm nhạc riêng với nhiều loại nhạc cụ và đồ chơi âm thanh để khuyến khích trẻ khám phá và sáng tạo.


8. **Phát triển chuyên môn cho giáo viên**: Cung cấp đào tạo và phát triển chuyên môn cho giáo viên mầm non để nâng cao hiểu biết của họ về âm nhạc và vai trò của nó trong giáo dục mầm non.


Bằng cách thực hiện các chiến lược này, trường học và giáo viên mầm non có thể mang lại trải nghiệm âm nhạc toàn diện cho trẻ em, thúc đẩy sự phát triển âm nhạc, khả năng sáng tạo và đánh giá cao các hình thức âm nhạc khác nhau của trẻ.

Relying solely on toys and teaching equipment that produce sounds and noises without including toys or musical instruments that create melodies can have several consequences for children in preschool:


1. **Limited Musical Exposure**: Children may miss out on experiencing the richness of melodies, harmonies, and structured musical compositions, limiting their musical development.


2. **Lack of Creativity**: Toys that only produce random sounds might not encourage children to explore and create their melodies or engage in imaginative musical play.


3. **Reduced Cognitive Benefits**: Toys that create melodies, such as xylophones or melodic instruments, offer more significant cognitive benefits as children learn about pitch, scales, and patterns.


4. **Less Diverse Musical Experiences**: Children may not be exposed to various musical genres and styles, limiting their understanding and appreciation of different types of music.


5. **Limited Fine Motor Skill Development**: Instruments like xylophones or melodic toys encourage precise finger movements, contributing to fine motor skill development.


To overcome these limitations, schools and preschool teachers can take several steps:


1. **Diversify Musical Instruments**: Introduce a variety of musical instruments, including melodic ones like xylophones and melodicas, alongside the sound-producing toys.


2. **Incorporate Singing and Choral Activities**: Singing is an excellent way to introduce melodies and musical expression without relying solely on instruments.


3. **Improvise with Sound Toys**: Encourage children to use sound toys creatively and experiment with sound patterns, turning simple noises into musical ideas.


4. **Integrate Music into Daily Activities**: Incorporate music into storytime, transitions, and playtime to infuse the learning environment with musical elements.


5. **Music Workshops and Activities**: Organize music workshops or invite musicians to introduce children to various musical instruments and styles.


6. **Encourage Parent Involvement**: Share musical activities and resources with parents, encouraging them to engage in musical play at home.


7. **Create a Music Corner**: Set up a designated music corner with a variety of musical instruments and sound toys to encourage exploration and creativity.


8. **Professional Development for Teachers**: Offer training and professional development for preschool teachers to enhance their understanding of music and its role in early childhood education.


By implementing these strategies, schools and preschool teachers can provide a well-rounded musical experience for children, fostering their musical development, creativity, and appreciation for different forms of music.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates