SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT về việc Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, Thông tư quy định về phòng học bộ môn của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, bao gồm: quy định các loại phòng, số lượng, tên phòng học bộ môn; quy cách phòng học bộ môn; phòng thiết bị giáo dục; thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn; thiết bị nội thất chuyên dùng trong phòng học bộ môn; yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn; quản lý và sử dụng phòng học bộ môn.

Thông tư quy định trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ sở giáo dục trong việc tổ chức thực hiện như sau:  

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạoTham mưu y ban nhân dân cấp tỉnh lập dự án đầu tư xây mới hoặc cải tạo phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lýChỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai công tác tổ chức quản lý và sử dụng phòng học bộ mônHằng năm báo cáo tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng các phòng học bộ môn v y ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạoTham mưu y ban nhân dân cấp huyện lập dự án đầu tư xây mới hoặc cải tạo phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục ph thông thuộc phạm vi quản lýChỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai công tác tổ chức quản lý và sử dụng phòng học bộ môn theo quy địnhHằng năm báo cáo tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng các phòng học bộ môn về y ban nhân dân cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối với cơ sở giáo dục phổ thôngTham mưu cấp có thẩm quyền lập kế hoạch đầu tư xây mới hoặc cải tạo phòng học bộ môn đáp ứng yêu cầu theo quy định nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dụcTổ chức quản lý và sử dụng các phòng học bộ môn đúng quy địnhHằng năm báo cáo tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng về cơ quan quản lý.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về xử lý chuyển tiếp: Đối với các cơ sở giáo dục ph thông có phòng học bộ môn đã được chứng nhận kiếm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn cơ sở vật chất trước ngày văn bản này có hiệu lực thì tiếp tục theo cấp độ, mức độ đã được công nhận, khi thực hiện công nhận lại hoặc công nhận cấp độ, mức độ cao hơn thực hiện theo quy định tại văn bản này; Đối với dự án đầu tư xây dựng mới phòng học bộ môn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày văn bản này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện nếu đáp ứng các quy định tại văn bản nàyĐối với các dự án đầu tư xây dựng cải tạo phòng học bộ môn được chấp nhận khi bảo đảm diện tích không nhỏ hơn 12% diện tích phòng học bộ môn được quy định tại văn bản này.

Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 11/7/2020. Thông tư này thay thế Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về phòng học bộ môn./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates