SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023

QĐ số 33/ Th.t. - Tập huấn, bởi dưỡng giáo viên và cán bộ cốt cán mầm non

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 175/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỐT CÁN MẦM NON DỰA TRÊN TIẾP CẬN MỚI VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CỐT CÁN

Triển khai thực hiện Quyết định số 47/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” (Đề án 33) năm 2023, Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ quản lý (CBQL) cốt cán mầm non (MN) dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tăng cường năng lực cho đội ngũ GV, CBQL cốt cán MN dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Bám sát nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục tiêu Đề án 33 về việc xây dựng đội ngũ GV và CBQL cơ sở cốt cán MN dựa trên cách tiếp cận mới về chức năng, nhiệm vụ;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, tổ chức, cá nhân và địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tập huấn đội ngũ GV và CBQL cốt cán MN năm 2023 theo lộ trình tập huấn đội ngũ GV và CBQL cốt cán MN của Đề án 33; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này;

- Công tác tập huấn bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

II. Nội dung

1. Tiếp tục bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng GV qua mạng internet.

2. Bồi dưỡng năng lực hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong trường hoặc các trường trên địa bàn về Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) mới sau sửa đổi và các hoạt động xây dựng, thực hiện Kế hoạch giáo dục của nhà trường; Kế hoạch hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Kế hoạch hoạt động giáo dục trẻ em trong nhóm, lớp.

3. Tiếp tục bồi dưỡng năng lực hỗ trợ, tư vấn cho CBQL cơ sở (GDMN) trên địa bàn xây dựng Kế hoạch tự học, tự phát triển năng lực quản trị nhà trường.

4. Bồi dưỡng năng lực tham gia tổ chức, báo cáo chuyên môn, nghiệp vụ tại các hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt chuyên môn của cơ sở GDMN hoặc các cơ sở GDMN trên địa bàn.

5. Tiếp tục bồi dưỡng cập nhật những kiến thức, kỹ năng trên cơ sở các nội dung trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với GV và CBQL cơ sở GDMN theo quy định Bộ GDĐT (các phương pháp/ cách tiếp cận giáo dục quốc tế trong thực hiện chương trình GDMN).

III. Đối tượng, thời gian, phương thức

1. Đối tượng

- GV và CBQL cốt cán MN của 63 Sở GDĐT đã được đánh giá đạt trong Khóa Tập huấn, bồi dưỡng năm 2022.

2. Thời gian: Dự kiến 5 ngày, tổ chức trong tháng 8, 9/2023(Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

3. Phương thức: Trực tiếp/trực tuyến hoặc kết hợp (tùy tình hình thực tế).

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2023 của Bộ GDĐT.

V. Tổ chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch tập huấn bảo đảm chất lượng và hiệu quả;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ GDĐT và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức, triển khai tập huấn theo Kế hoạch;

- Đề xuất dự toán kinh phí tập huấn;

- Tham mưu với Lãnh đạo Bộ thành lập Ban tổ chức, Ban biên soạn tài liệu, Báo cáo viên, Hội đồng thẩm định tài liệu; chủ trì biên soạn tài liệu tập huấn; ban hành các công văn, văn bản theo thẩm quyền gửi các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan trong thực hiện Kế hoạch;

- Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

2. Các vụ/cục thuộc Bộ GDĐT

- Vụ Kế hoạch -Tài chính bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2023 của Bộ GDĐT;

- Vụ Giáo dục Mầm non, các vụ/cục chức năng và các đơn vị liên quan: Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục triển khai thực hiện Kế hoạch; cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định tài liệu và tham dự tập huấn.

3. Các cơ sở đào tạo GV và CBQL cơ sở GDMN 

Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Kế hoạch, cử cán bộ, giảng viên tham gia Ban tổ chức, Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định tài liệu và tham gia làm báo cáo viên.

4. Các Sở GDĐT; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu

- Tổ chức kiện toàn lại đội ngũ GV và CBQL cốt cán MN tham dự Khóa Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ GV và CBQL cốt cán MN dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán bảo đảm chất lượng;

- Cử và tạo điều kiện thuận lợi cho GV và CBQL cốt cán MN tham gia tập huấn do Bộ GDĐT tổ chức

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức tập huấn ở đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GDĐT xây dựng Kế hoạch và triển khai tập huấn đối với 100% GV và CBQL cốt cán mầm non (trong đó có sử dụng đội ngũ GV và CBQL cốt cán mầm non đã tham gia các Khóa Tập huấn và được đánh giá đạt trong từ năm 2020 đến năm 2022 thực hiện nhiệm vụ của GVMN, CBQL cốt cán bảo đảm chất lượng).

- Kinh phí cử giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non tham dự tập huấn do địa phương chi trả theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở GDĐT thực hiện hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Bộ GDĐT (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: dthkien@moet.gov.vn; Điện thoại: 0985 804 668).

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các TTr (để phối hợp c/đ);
- Các Sở GDĐT; Sở GD, KH và CN Bạc Liêu (để t/h);
- Các cơ sở đào tạo GV và CBQL cơ sở GDMN;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 33/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 


ĐỀ ÁN 33 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018 - 2025


QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018 - 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mm non góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2018 - 2020

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non:

+ Đào tạo nâng cao trình độ, bảo đảm ít nhất 70% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế số giáo viên nghỉ hưu, số giáo viên tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ và số giáo viên còn thiếu hiện nay;

+ Phấn đấu 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, ngay tại trường, năng lực tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý (bao gồm các trường, khoa, tổ bộ môn ngành sư phạm mầm non):

+ Phấn đấu 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo đạt chuẩn về trình độ theo quy định.

+ Phấn đấu 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

- Phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng.

- Phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non được bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục trước khi được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý giáo dục.

b) Giai đoạn 2021 - 2025

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non:

+ Đào tạo nâng cao trình độ, bảo đảm ít nhất 90% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế đủ số giáo viên mầm non nghỉ hưu, số giáo viên tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ;

+ Phấn đấu 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, ngay tại trường; từng bước tiếp cận với trình độ của giáo viên các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN; 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mới, chuẩn hiệu trưởng mới.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý:

+ Phấn đấu 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo đạt chuẩn về trình độ, trong đó 40% giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, 30% giảng viên đại học và 8% giảng viên cao đẳng đạt trình độ tiến sĩ;

+ Bảo đảm 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đổi mới công tác truyền thông, công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong ngành và xã hội;

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo chuẩn nghề nghiệp; xây dựng, nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về đào tạo, bồi dưỡng phục vụ việc tự học, tự bồi dưỡng của nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non;

c) Hoàn thiện các chuẩn, tiêu chuẩn nghề nghiệp nhà giáo trong hệ thống giáo dục mầm non; rà soát, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non;

d) Rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

2. Nâng cao năng lực các trường, khoa sư phạm đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

a) Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên, cán bộ quản lý các khoa, tổ bộ môn giáo dục mầm non;

b) Lựa chọn và cử những giảng viên sư phạm có đủ năng lực, trình độ tham gia trao đổi khoa học, học tập và giảng dạy ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trong khu vực và thế giới;

c) Đào tạo chuẩn hóa trình độ cho giảng viên sư phạm theo quy định, theo quy hoạch phù hợp với nguồn đào tạo, chuyên ngành đào tạo;

d) Hỗ trợ tổ chức, xây dựng mạng lưới liên kết các trường mầm non thực hành của cơ sở đào tạo.

3. Đổi mới công tác đào tạo giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

a) Đổi mới chương trình và giáo trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non (trong đó chú trọng nội dung đào tạo, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành các quy định đạo đức nhà giáo, phương pháp rèn luyện và xây dựng phong cách nhà giáo) phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và xu thế hội nhập quốc tế. Tham khảo chương trình, giáo trình đào tạo giáo viên trong khu vực và quốc tế để xây dựng chương trình và giáo trình đào tạo giáo viên mầm non;

b) Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp bồi dưỡng theo hướng phát huy tính tích cực, tăng cường tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng và phát triển nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với thực tiễn các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã, huyện, thị trấn thuộc miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu tập trung đông dân cư;

c) Đa dạng hóa hình thức học tập như: trực tiếp, trực tuyến (e-learning) trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; đồng thời khuyến khích giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tăng cường thực hành trải nghiệm tại trường mầm non trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng;

d) Đổi mới đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với chuẩn đầu ra và yêu cầu về phẩm chất, năng lực của giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng;

đ) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường, khoa sư phạm, tăng cường liên kết trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; chú trọng các đề tài nghiên cứu về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giáo dục mầm non; phát triển, phổ biến, chia sẻ tri thức mới và các kinh nghiệm tiên tiến từ kết quả tổng kết, nhân rộng các điển hình trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non;

e) Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành dựa trên tiếp cận mới về chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực của đội ngũ này về khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong tổ chức và quản lý các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em và bồi dưỡng đồng nghiệp.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

a) Huy động các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non;

b) Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, nhất là tự chủ về tài chính trong phát triển hệ thống trường mầm non thực hành; hình thành mạng lưới liên kết trường mầm non thực hành sư phạm để sinh viên thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm;

c) Xây dựng và phát triển các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non:

- Tổ chức các chương trình trao đổi, giao lưu sinh viên, giảng viên sư phạm, giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non với các nước trong khu vực và thế giới;

- Tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, tham quan học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cho giảng viên sư phạm, giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán cơ sở giáo dục mầm non;

- Hợp tác xây dựng các dự án, chương trình hỗ trợ bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về quản trị trường mầm non và phát triển chương trình giáo dục trường mầm non.

d) Kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về giáo dục trong khu vực và thế giới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu về khoa học giáo dục và giáo dục mầm non:

- Mời giảng viên, chuyên gia quốc tế tham gia hợp tác giảng dạy và cử giảng viên đủ điều kiện tham gia hợp tác giảng dạy tại nước ngoài;

- Tổ chức các hội thảo quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; đẩy mạnh việc tham gia hội thảo, hội nghị quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án:

a) Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí hàng năm cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để chi cho công tác đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non;

b) Nguồn kinh phí hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ngoài ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính cho các nhiệm vụ của Đề án thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành về kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính trung hạn của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung của Đề án;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách đối với việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non và giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non;

c) Tổ chức giám sát, kiểm tra, thường xuyên đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối vốn đầu tư phát triển, nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương để thực hiện, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách đào tạo, bồi dưỡng viên chức là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương theo nội dung Đề án;

b) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Đề án phù hợp với điều kiện của địa phương;

c) Chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ có liên quan được quy định tại Đề án này.

d) Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

a) Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trong từng giai đoạn phù hợp với năng lực, nhiệm vụ được giao; phối hợp tổ chức thực hiện mục tiêu của Đề án.

b) Triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của các đơn vị trong trường sư phạm được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng.

c) Củng cố, tăng cường nguồn nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất về trang thiết bị, công nghệ thông tin và các điều kiện bảo đảm cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, TCCV, QHĐP, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).KN
Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán mầm non: Những điều khác biệt…

0:000:00
0:00
GD&TĐ - Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non năm 2022 đã đáp ứng sự hài lòng của báo cáo viên và học viên.
Một lớp học tại Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2022.
Một lớp học tại Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2022.

Theo TS Trần Thị Minh Huế - Trưởng khoa Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên), Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2022 có những khác biệt căn bản. Trên hết là sự thành công và hài lòng của báo cáo viên cũng như học viên. 

Phát triển nhiều năng lực chuyên môn

- Là người trực tiếp tham gia xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025” (Đề án 33), TS kỳ vọng điều gì ở Đề án này?

- Đề án 33 đã thể hiện rõ sự quan tâm của Nhà nước trong phát triển giáo dục mầm non trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện Đề án 33, tôi mong muốn có được sự thay đổi căn bản về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non. Qua đó, bảo đảm cho chất lượng giáo dục mầm non Việt Nam trong bối cảnh thực tiễn.

TS Trần Thị Minh Huế. Ảnh: NVCC.

TS Trần Thị Minh Huế. Ảnh: NVCC.

- Nhiều người ví Đề án 33 như “luồng gió mới” cho các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non và các cơ sở giáo dục mầm non. Còn TS thì sao?

- Tham gia và thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng tôi nhận thấy, đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cấp học mầm non đã được tiếp nhận, phát triển nhiều năng lực chuyên môn và hoàn thiện các phẩm chất nghề nghiệp. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hoá, quốc tế hóa. 

Đặc biệt, sự thiết lập và phát triển cộng đồng nghề nghiệp tích cực giữa các nhà quản lý, giảng viên tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trong toàn quốc đã giúp cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có điều kiện học hỏi và đóng góp nhiều hơn trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về phát triển giáo dục mầm non.

Đề án 33 đặt các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non vào bối cảnh cần có trách nhiệm tham gia và tham gia hiệu quả cùng với Bộ GD&ĐT trong triển khai các các chương trình mục tiêu về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025. 

Tinh thần của Đề án 33 đã thúc đẩy đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đổi mới. Giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non tích cực, chủ động hơn trong các hoạt động đổi mới, sáng tạo theo định hướng tự chủ, phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thiện phẩm chất nhà giáo, nhà quản lý giáo dục trước yêu cầu đổi mới.

Học viên thảo luận tại lớp học Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2022.

Học viên thảo luận tại lớp học Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2022.

Mong muốn được tiếp nối những hoạt động bồi dưỡng

- Thực tế, nhiều giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non vẫn còn những hạn chế nhất định, liệu Đề án 33 có góp phần khắc phục những khó khăn cho họ?

- Chất lượng của giáo dục mầm non tại các địa phương gắn liền với vấn đề thực hiện quyền tự chủ và trao quyền tự chủ ở một số lĩnh vực như: nhân lực, tài chính, chương trình giáo dục… cho các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non và giáo viên.

Qua thực tế tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn với tư cách là báo cáo viên tại các địa phương, tôi nhận thấy, đâu đó trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non của chúng ta còn thiếu về năng lực tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thiếu về năng lực thực hiện quyền trao quyền. 

Chúng ta cần tiếp tục, nghiên cứu, rà soát hoàn thiện các chính sách, văn bản ngày càng phù hợp với bối cảnh mới. Qua đó, giúp đội ngũ này thực hiện tốt hơn các chức trách nhiệm vụ được giao.

TS Trần Thị Minh Huế làm báo cáo viên tại Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Bắc Kạn.

TS Trần Thị Minh Huế làm báo cáo viên tại Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Bắc Kạn.

- Khép lại Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2022 ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam; TS nhìn nhận và đánh giá như thế nào về Khóa Tập huấn, bồi dưỡng này? 

- Dưới góc nhìn của một thành viên thực hiện Đề án và một báo cáo viên, tôi nhận thấy rõ trách nhiệm và mong muốn được thay đổi của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán khi tham gia các lớp bồi dưỡng. 

Chúng tôi đã làm việc cùng nhau với tư cách là các nhà chuyên môn thực thụ về giáo dục mầm non.Các báo cáo viên và học viên cùng nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả bồi dưỡng.

Sự hợp tác cùng sáng tạo về phương thức tổ chức trong bối cảnh thực tiễn của lớp học; chia sẻ, kết nối trách nhiệm và cảm xúc, những mong muốn cống hiến và những hành động thay đổi… Tôi được tiếp thêm động lực và lòng yêu nghề từ Khóa Tập huấn, bồi dưỡng này!

TS Trần Thị Minh Huế và các học viên chụp ảnh lưu niệm.

TS Trần Thị Minh Huế và các học viên chụp ảnh lưu niệm.

- Theo TS, ngoài kiến thức chuyên môn, học viên lĩnh hội được những gì từ Khóa Tập huấn, bồi dưỡng nêu trên? TS có ấn tượng gì đặc biệt với Khóa Tập huấn, bồi dưỡng này?

- So với những khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trước đây mà tôi từng được tham gia, tôi thực sự thấy những khác biệt căn bản trong Khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán năm 2022. 

Từ lời nói, chữ viết, hành động của các học viên, tôi nhận thấy sự hài lòng và mong muốn được tiếp nối những hoạt động bồi dưỡng như thế này trong thời gian tới.

Xin cảm ơn TS!

"Một cách khái quát, tôi cho rằng, Khoá Tập huấn, bồi dưỡng này đã rất thành công. Sự thành công này có được bởi nhiều yếu tố. Ngoài vấn đề chuẩn bị tốt về tài liệu, đội ngũ báo cáo viên thì yếu tố cốt lõi là: chúng ta đã tổ chức bồi dưỡng theo quan điểm “Lấy cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán là trung tâm”; theo tiếp cận bối cảnh thực tiễn, tiếp cận chuẩn chất lượng hiệu trưởng, giáo viên mầm non cốt cán, chuẩn giáo viên và theo tiếp cận cá nhân hóa, nhân văn hóa, đa dạng hóa" - TS Trần Thị Minh Huế.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates