Tại huyện Điện Biên, việc triển khai thực hiện các gói thầu liên quan đến Chương trình Mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018, Đề án Đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 775 và Đề án 1436), đã góp phần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các cấp học mầm non, giáo dục phổ thông, góp phần tăng cường, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường, lớp học cho ngành Giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học.

Tuy nhiên, tại Kết luận 415/KL-TTr ngày 26/7/2022, Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ ra không ít tồn tại, hạn chế, sai phạm của UBND huyện Điện Biên trong việc thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị thuộc Chương trình 775 và Đề án 1436.

2/2 dự án đầu tư xây dựng có sai phạm

UBND huyện Điện Biên làm chủ đầu tư 2 dự án, gồm: Nhà, lớp học các trường mầm non: Số 1 Pá Khoang, số 2 Mường Pồn, Pa Thơm, Na Ư, huyện Điện Biên và nhà, lớp học các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Na Tông, Pu Lau, Mường Lói, huyện Điện Biên.

Qua thanh tra cho thấy việc lựa chọn các đơn vị tham gia thực hiện quản lý dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thi công xây dựng, giám sát thi công không đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điều 10, Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, như thiếu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. 

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu đưa ra tiêu chí năng lực và kinh nghiệm, về doanh thu bình quân trung bình hàng năm, nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu cao hơn quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKH&ĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp. 

Trong công tác lựa chọn nhà thầu và đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu cũng có một số tồn tại, khuyết điểm.

Công tác lập dự toán của các đơn vị tư vấn chưa chính xác, một số hạng mục công việc có sự sai sót về mặt khối lượng trong hồ sơ dự toán, công tác thẩm định dự toán của các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, chưa phát hiện các lỗi sai sót dẫn đến trình chủ đầu tư phê duyệt dự toán có một số hạng mục công việc chưa chính xác; công tác giám sát thi công và nghiệm thu khối lượng thanh toán chưa được kiểm soát chặt chẽ, nghiệm thu theo khối lượng trên hồ sơ dự toán dẫn đến thanh toán sai tại 2 dự án với số tiền hơn 35,6 triệu đồng.

Sai phạm hơn 360 triệu đồng tại các gói thầu mua sắm thiết bị 

UBND huyện Điện Biên làm chủ đầu tư 3 dự án mua sắm sử dụng vốn ngân sách giáo dục với tổng vốn hơn 29 tỷ đồng, gồm: Mua sắm thiết bị dùng chung dạy và học cho các trường mầm non xây dựng chuẩn năm 2018; mua sắm thiết bị dùng chung cho các trường tiểu học lòng chảo năm 2019; mua sắm bổ sung thiết bị dùng chung cho các trường tiểu học vùng ngoài năm 2020.

Qua thanh tra, phát hiện công tác lập danh mục mua sắm một số thiết bị không đúng thông số kỹ thuật theo quy định tại các thông tư hướng dẫn.

Một số thiết bị đã mua chưa được sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích do không phù hợp với điều kiện thực tế. Nguyên nhân chủ yếu từ việc rà soát, đăng ký danh mục, lập danh mục mua sắm thiết bị không chi tiết, rõ ràng cụ thể, không gắn với các điều kiện thực tiễn tại các trường học. 

Việc thẩm định, phê duyệt dự toán mua sắm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện không phê duyệt dự toán điều chỉnh khi thay đổi giảm nội dung mua sắm và giá trị gói thầu làm căn cứ lựa chọn nhà thầu. Xác định giá một số mặt hàng mua sắm là vật tư, thiết bị xây dựng thông dụng cao hơn giá công bố hàng tháng của liên Sở Xây dựng - Tài chính. 

Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Phòng Tài chính - Kế hoạch lập báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng mẫu theo quy định tại Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT. Chủ đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi chưa xác định đủ nguồn vốn.

Trong việc lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu đưa ra tiêu chí năng lực và kinh nghiệm cho gói thầu cao hơn quy định; hồ sơ mời thầu đưa ra các tiêu chí đánh giá không đúng quy định.

Hồ sơ dự thầu của một số đơn vị trúng thầu chưa đáp ứng được nội dung cơ bản theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Bên mời thầu không công khai số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu.

Tại một số gói thầu vi phạm về thời điểm đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu; thời gian phát hành hồ sơ mời thầu; thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; không thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu…

Tại thời điểm kiểm tra thực tế tại các trường, nhà thầu cung cấp chưa thực hiện lắp đặt hoàn chỉnh một số thiết bị song vẫn được chủ đầu tư chấp thuận nghiệm thu, thanh toán.

Qua kiểm tra, rà soát đối với các thiết bị lắp đặt là vật liệu thông thường có trong công bố giá của liên Sở Xây dựng - Tài chính, song có giá mua sắm cao hơn giá công bố. Thanh tra tỉnh xác định lại giá trị chênh lệch của các thiết bị tại 2/3 gói thầu là 361.668.495 đồng, so với giá trị nghiệm thu, thanh toán của hợp đồng. 

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tiến hành thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 397.355.495 đồng; đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. 

Trần Kiên