SƯU TẬP NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO GIÁO VIÊN ÂM NHẠC VIỆT NAM THỜI 4.0

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023

Sở GD TPHCM: các phụ lục CV 5512 được sử dụng để tham khảo xây dựng giáo án


GDVN- Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm học 2023-2024 có nhiều nội dung mới, thầy cô cần quan tâm.

Ngày 10/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra Công văn số 1652/SGDĐT-GDTrH gửi các đơn vị trực thuộc về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm học 2023 - 2024.

Kiểm tra, đánh giá không nặng về ghi nhớ gây áp lực cho học sinh

Công văn có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Trong tháng 5/2023, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trung học tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022 - 2023 trong đó chú trọng đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT đối với lớp 6, lớp 7, lớp 10 và Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện và thành phố Thủ Đức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện việc tổ chức dạy học cho học sinh lớp 5 để học sinh được chuẩn bị học lớp 6 theo Chương trình 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 3799/BGDĐT-GDTH.

Các trường trung học cơ sở thực hiện việc tổ chức dạy học cho học sinh lớp 9 để học sinh được chuẩn bị học lớp 10 theo Chương trình 2018 theo Công văn số 3699/BGDĐT.

Các cơ sở giáo dục đánh giá việc thực hiện Văn bản 3995/SGDĐT-GDTrH ngày 20/10/2022 về hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trung học năm học 2022 - 2023.

Sở GD TPHCM: các phụ lục CV 5512 được sử dụng để tham khảo xây dựng giáo án ảnh 1Ảnh minh họa: L.P/ giaoduc.net.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trung học cơ sở tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ theo định hướng phát huy quyền tự chủ cơ sở; hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện ma trận, đặc tả và đề kiểm tra, đánh giá định kì theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Đánh giá việc thực hiện rà soát, điều chỉnh các tiêu chí thi đua nhằm tránh việc đánh giá thi đua giáo viên dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho dạy học và quản lý; tổ chức xây dựng, phê duyệt học liệu số đảm bảo theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các tổ/nhóm chuyên môn thảo luận, rút kinh nghiệm việc tổ chức kiểm tra, đánh giá theo mục tiêu cần đạt được qui định trong Chương trình; lãnh đạo các cơ sở giáo dục đánh giá rút kinh nghiệm việc điều chỉnh các quy chế, qui định kiểm tra, đánh giá nhằm đạt mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực; 

Lưu ý kiểm tra, đánh giá không nặng về ghi nhớ gây áp lực cho học sinh mà hướng đến phát huy khả năng tự học, học tập với sự hỗ trợ của hệ thống quản lý học tập, với học liệu số; học tập trải nghiệm, học qua dự án học tập,…

Đối với hoạt động dạy học ở khối lớp 6, 7, 8 triển khai Chương trình 2018 năm học 2023 - 2024

Môn Lịch sử và Địa lí

Trường trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo cử giáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn để giáo viên tự tin và đáp ứng yêu cầu về chuyên môn đảm nhận việc dạy học chương trình môn học; tăng cường sinh hoạt chuyên môn, tập huấn hỗ trợ đồng nghiệp để triển khai dạy học hiệu quả môn Lịch sử và Địa lí ở khối lớp 8 năm học 2023 - 2024; tăng cường xây dựng học liệu số, sử dụng hệ thống quản lý học tập LMS để nâng cao hiệu quả dạy học.

Hiệu trưởng dự kiến phân công giáo viên có năng lực chuyên môn phù hợp để dạy học khối 8 theo Chương trình 2018 năm học 2023 - 2024.

Tổ/nhóm chuyên môn thống nhất việc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học theo định hướng, mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chương trình môn học thuộc Chương trình 2018. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được tổ/nhóm chuyên môn phối hợp xây dựng ma trận, đặc tả phù hợp với chủ đề.

Môn Khoa học tự nhiên

Nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng; đề cử giáo viên tham gia các chương trình bồi dưỡng để giáo viên đáp ứng yêu cầu về chuyên môn đảm nhận việc dạy học các chủ đề hoặc toàn bộ chương trình môn học.


"Hoa hồng đen" bay vào trường học khiến hoạt động trải nghiệm bị biến tướng

Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng phù hợp với các chủ đề của chương trình môn học và điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường.

Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì được thực hiện trong quá trình dạy học môn học theo kế hoạch. 

Bài kiểm tra, đánh giá định kì (giữa kì, cuối kì) được xây dựng gồm nội dung của các chủ đề đã thực hiện theo kế hoạch dạy học, bảo đảm tỉ lệ phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Nội dung giáo dục của địa phương

Căn cứ vào nội dung giáo dục của địa phương, hiệu trưởng phân công giáo viên, giao nhiệm vụ tổ/nhóm chuyên môn phụ trách xây dựng kế hoạch dạy học; thảo luận, chia sẻ học liệu, tư liệu dạy học các chủ đề phù hợp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số, hệ thống quản lý học tập để xây dựng chủ đề phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường, tạo thuận lợi cho học sinh liên hệ, vận dụng những nội dung kiến thức đã học trong các môn học với thực tiễn tại địa phương.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp bao gồm các nội dung hoạt động được tổ chức trong và ngoài nhà trường với các hình thức hoạt động sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề và hoạt động câu lạc bộ. 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, hiệu trưởng phân công cán bộ quản lí, giáo viên đảm nhận việc tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với năng lực của cán bộ quản lí, giáo viên.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường; tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động trong và ngoài nhà trường.

Cán bộ quản lí, giáo viên phải thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với hoạt động được phân công theo kế hoạch. 

Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các hoạt động đã thực hiện đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Tổ chức dạy học môn Nghệ thuật

Chương trình môn Nghệ thuật gồm 02 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật. Việc tổ chức dạy học cần lưu ý bố trí dạy học đồng thời các nội dung bảo đảm tương đương về thời lượng trong từng học kỳ.

Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường và Kế hoạch giáo dục của giáo viên.

Việc kiểm tra, đánh giá: mỗi nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật chọn 01 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kì; khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, sản phẩm học tập hoặc dự án học tập. 

Bài kiểm tra, đánh giá định kì bao gồm hai nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét; kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kì được đánh giá mức Đạt khi cả hai nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được đánh giá mức Đạt.

Đáng chú ý, Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xây dựng Kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH; các phụ lục kèm theo Công văn này được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng Kế hoạch dạy học các môn học, Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, Kế hoạch giáo dục của giáo viên, Kế hoạch bài dạy (giáo án).

Tài liệu tham khảo:

https://hcm.edu.vn/thong-bao/huong-dan-cac-co-so-giao-duc-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-pho-tho/ctfull/41000/70317

Ánh Dương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates